Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πρόσκληση στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βελβεντού

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00 (παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00) και την ψήφο σας ανά θέμα από 19:00 έως 20:30, στο  email (n.kantartzis@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συμφωνία πλαίσιο για το φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βελβεντού, με τη χρήση Εναέριου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία καταστατικού Κοινωφελούς Επιχείρησης - Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βελβεντού.
3. Αποδοχή Β’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης.
4. Τροποποίηση της με αρ. 55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βελβεντού, με θέμα: Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων και υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης Βελτίωση υποδομών Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βελβεντού ως προς τον αριθμό υποέργων της πρότασης.
5. 1η Τροποποίηση και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.
6. Αύξηση παρεχόμενων τετραγωνικών μέτρων στους προς ενοικίαση από επιχειρήσεις κοινόχρηστους χώρους.
7. Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βελβεντού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΜαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας