Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΣΕΠ: 7 θέσεις μουσικών στο Δήμο Σερβίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι Εννέα (9) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συνολικά επτά (07) ατόµων στο Ωδείο του Συνδέσµου ,για το ηµερολογιακό έτος 2019-2020, που εδρεύει στα Σέρβια, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟πορούν να υ̟ποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτο̟προσώ̟πως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο α̟πό αυτούς πρόσω̟πο στα γραφεία του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ (Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοιν. Μέριµνας ) των ∆ήµων Σερβίων και Βελβεντού, στα Σέρβια, θέση γή̟πεδο (‘A Παιδικός Σταθµός) κατά τις ώρες α̟πό 10.00 ̟.µ. έως 14.00 µ.µ., α̟πό 26-09-2019 εως 05-10-2019 και για δέκα (10) ηµέρε
Η προκηρυξη εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας