Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός  Ιανουαρίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1
Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Σιάτιστας. - Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
2
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Βοΐου για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε οργανικές μονάδες μόνιμου προσωπικού. - Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ», «ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ», «ΔΟΥΚΑΣ», «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
4
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Εράτυρας». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
5
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 204/2018 όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.
6
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για αποστακτήριο αιθέριων ελαίων, επί αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή Ανθοχωρίου Βοΐου. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.
7
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για βιοτεχνία απόσταξης αρωματικών φυτών στην εκτός σχεδίου περιοχή Νεάπολης Κοζάνης. - Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
8
Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης στη ΔΗΚΕΒΟ για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  ΚΔΑΠ. - Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
9
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2019. -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
10
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2019. -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
11
Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06, για το έτος 2019. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
12
Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95, για το έτος 2019. –Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.
13
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.
14
Σύσταση επιτροπής παραλαβής όλων των μικρών έργων-εργασιών συντήρησης του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987, έτους 2019. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.
15
Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια για το έτος 2019. - Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος
16
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. - Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος
17
Αιτήσεις
-  ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.     
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελευθέριος Τζιλίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας