Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού το αίτημα Κοσματόπουλου για δάνειο 2.000.000 ευρώ που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις-Δείτε τμήμα της εισήγησης- «Αποτελεί απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού 2019 και κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη του ποσού που υπολείπεται από τον προϋπολογισμό»

από το Kozanimedia.gr
Αύριο, Τρίτη 29 Ιανουαρίου, πρόκειται να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού το αίτημα του δημάρχου Αθανάσιου Κοσματόπουλου και της Οικονομικής Επιτροπής (ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία) για τη σύναψη δανείου ύψους 2.000.000 ευρώ που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, μετά και τη γνωστοποίηση της σχετικής είδησης από το Kozanimedia.
Σήμερα παρουσιάζουμε ένα τμήμα της σχετικής εισήγησης του δημάρχου (εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής), με ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, πάντως, αλλά και την αντιπολίτευση, να σημειώνουν με έμφαση πως ο Δήμος εμφανίζεται να έχει επίσημα καταγεγραμμένες οφειλές ύψους 1.611.999 ευρώ, συν τα χρέη προς τη ΔΕΗ, ενώ, στην πραγματικότητα, δεν αναφέρονται τα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις, ούτε τα χρέη άνω της πενταετίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019


6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για το έτος : 2019
     
     
Κωδικοί
Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός
σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 3.949.257,07
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.048.784,30
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 213.381,25
31 Έισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 2.023.336,06
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 1.512.000,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.644.103,37
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 5.669.087,58
  Σύνολο Πόρων : 16.059.949,63
     
Κωδικοί
Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός
σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.665.970,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.424.645,90
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 76.850,00
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 240.500,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 360.750,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 2.410.611,86
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.406.877,94
                       Επενδύσεις    
71 Αγορές 214.900,00
73 Έργα 3.385.155,33
74 Μελέτες 1.692.301,05
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 0,00
  Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 15.878.562,08
     
  Διαφορά Εσόδων – Εξόδων 181.387,55


Από την ανωτέρω συνοπτική κατάσταση του σχεδίου του Προϋπολογισμού που δεν περιέχει εγγραφές ΠΟΕ και αποθεματικού προκύπτει διαφορά εσόδων  – εξόδων 181.387,55€. Δηλαδή το ποσό που είναι διαθέσιμο για την εγγραφή πιστώσεων για οφειλές ΠΟΕ και αποθεματικό είναι: 181.387,55€.
Το ποσό αυτό δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των παρακρατήσεων από τους ΚΑΠ υπέρ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ βάσει της Αριθ. Πρωτ.:44887/17.08.2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6Ν51465ΧΘ7-Ο3Ρ). Το ποσό της παρακράτησης αυτής μέχρι τον Αύγουστο του 2019 ανέρχεται στα: 8 x 41.371,65 = 330.973,20€.
Το εξυπηρετήσιμο χρέος του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δηλαδή το μη παραγεγραμμένο χρέος προς προμηθευτές και πιστωτές (πλην ΔΕΗ) ανέρχεται στα 1.611.999,01€ και στο 1.500.000,00€ περίπου προς τη ΔΕΗ Α.Ε.. Συνολικά δηλαδή το χρέος του Δήμου ανέρχεται περίπου στα 3.111.999,01€.  Αν σ΄ αυτό προστεθούν περίπου 25.000,00€ που είναι μη υπολογισμένες και ατιμολόγητες δαπάνες πρόσθετων αμοιβών και αναδρομικών υπαλλήλων του Δήμου, το σύνολο του χρέους κατά την 31-12-2018 ανέρχεται στα 3.136.999,01€.

Στο άρθρο 43 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις,  αναφέρονται τα κάτωθι:

«Άρθρο 43
  1. OTA α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α’ 18). «Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.»
  2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα, μπορεί να χρηματοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3965/2011 (Α’ 113) και του εδαφίου (ίν) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.169/2013 (Α’272) πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.»

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αποτελεί απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού 2019 και κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη του ποσού που υπολείπεται από τον προϋπολογισμό.
Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου ύψους 2.000.000,00€ με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών του Δήμου τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α’ 18). Για το υπόλοιπο του χρέους που είναι ουσιαστικά το χρέος προς ΔΕΗ Α.Ε. θα επιδιωχθεί ρύθμιση και αποπληρωμή μέσω των ανταποδοτικών τελών.Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΚοσματόπουλος Αθανάσιος
    Κοσματόπουλος Αθανάσιος

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

1,6 εκατομμύρια ταμείο;;;;;;;;;;;;;
Πλάκα κάνετε;;;;;;; και χρωστάτε παντού;;;;;;;;;
Κι οι παιδικοι σταθμοί δεν έχουν πετρέλαιο;;;;;;;και το ωδειο καταρρέει;,;;;; και χρωστάτε πάνω από πέντε χρόνια σε ανθρώπους;;;;

Ανώνυμος είπε...

πολύ σωστό σχόλιο. από τη μια τριπλασιασμός στα δημοτικά τέλη, γκρίνια ότι δεν εισπράτονται έσοδα, καταγγελίες συνεχώς για τους παιδικούς σταθμούς που ο πρόεδρος τους λέει ότι δεν τους δίνουν τα λεφτά που πρέπει, στην αγορά ξέρουμε όλοι ότι ο δήμος είναι χρεοκοπημένος και μόνο όταν πληρώνει από την τσέπη του οι κυριακίδης προμηθεύεται τα απαραίτητα και από την άλλη ενάμιση εκατομύριο ευρώ ταμείο! Αρχίζω να αναρωτιέμαι εάν δεν είναι απλά ανικανότητα αλλά υπάρχει ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ από τον γιατρό και συνεργάτες του είτε είναι σύμβουλοι είτε εργαζόμενοι

Ανώνυμος είπε...

Ρε δεν κανετε καμια παραιτηση να ησυχασουμε απο σας; Να μας παρουσιάσεις γιατρέ που πήγαν τα εσοδα απο το πανηγυρι και που πήγαν οι 17.000 ευρω για το ιατρικο συνεδριο. Τα νερα σου τα πλήρωσες;

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΔΑΝΕΙΟ; ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ ΝΑ ΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ;

Το Προφίλ μας