Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση του Δήμου Βοΐου για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών δημοσίων έργων

Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

·         Οικοδομικά

·         Οδοποιία

·         Υδραυλικά


·         Ηλεκτρομηχανολογικά

·         Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2019, να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι τις 20-02-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς το Δήμο Βοΐου (Ταχ. δ/νση: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βοΐου, Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, Καλονέρι, Τ.Κ. 50300, τηλ. γραφείου Πρωτοκόλλου: 2465350200). Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα καταχωρούνται στον αντίστοιχο κατάλογο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου), το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα παραπάνω ατομικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ".

Πληροφορίες: Χαλτογιαννίδης Νικόλαος,  τηλ.: 2465350211

 Ζήκου Αναστασία, τηλ: 2465350205.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (www.dimosvoiou.gr).

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Λαμπρόπουλος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας