Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη   29/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:
  1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση διακήρυξης προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 12.0000,0-0 € (συμπ. ΦΠΑ) (αδιάθετα τμήματα)».
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού Δρόμου «Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. – Κοζάνη – Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή» στο ύψος του οικισμού Αυλών».
  5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:  «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018».
  6. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) για τη στέγαση του τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Γρεβενών.
  7. Έγκριση ανάθεσης του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.
  8. Έγκριση ανάθεσης της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε. Κοζάνης  στην Πτολεμαΐδα.
  9. Έγκριση δαπάνης, για παροχή υπηρεσιών της Quality & Reliabity A.E., για την τεχνική στήριξη του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων.
  10. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ4100002 «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε|Ο 2 Φλώρινας – Βίγλας Πισοδερίου “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ”».
11.  Συγκρότηση επιτροπών Π.Ε. Φλώρινας από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
12.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
13.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών ινών (ΜΑΝ)».
14.  Τυπική επανέγκριση  δαπάνης  της  ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση  του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε».
15.  Τυπική επανέγκριση  δαπάνης  της  ΣΑΕΠ  041 για  την υλοποίηση του  έργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή  Πενταβρύσου (Δ53 – Δ63)».
16.  Τυπική επανέγκριση δαπάνης  της  ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»
17.  Τυπική  επανέγκριση  δαπάνης   της  ΣΑΕΠ  541  για  την  υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων & κατολισθήσεων  στο  Επ. Οδικό Δίκτυο  Π. Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι- Πεύκος)»
18.  Τυπική επανέγκριση  δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για  την υλοποίηση του  έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο. 12».
19.  Τυπική Επανέγκριση  δαπάνης  της ΣΑΕΠ 541 για  την  υλοποίηση του  έργου: «Βελτίωση  κόμβου  στην  διασταύρωση  Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)».
20.  Τυπική επανέγκριση  δαπάνης   για την υλοποίηση   της υπηρεσίας:  «Καθαρισμός Ρέματος  για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου».
21.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
22.  Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυηρας Ρυμνίου», προϋπολογισμός 480.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
23.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
24.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
25.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
26.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
27.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
28.  Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
29.  Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και προδιαγραφών, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.
30.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
31.  Έγκριση δαπανών έτους 2019, της Π.Ε. Γρεβενών.
32.  Έγκριση ανάκλησης δαπάνης.
33.  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
34.  Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων και των σχετικών δαπανών, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Ι.Δ.Ο.Χ.».
35.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, για τις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Γρεβενών για ένα (1) έτος.
36.  Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
37.  Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
38.  Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
39.  Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου:  «Ολοκλήρωση της ημιτελούς σχολής κτιριακού συγκροτήματος σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών».
40.   Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
41.  Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
42.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
43.  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η/2019.
44.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
45.  Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:  «Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης ποταμού Τ.Κ. Σκλήθρου».
46.  Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Επισκευή και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διαστάυρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο – Δαφνερό – Όρια Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμός 416.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
47.  Τυπική επανέγκριση δαπανών.
48.  Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.
49.  Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
50.  Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
51.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας:  
Α)  για τη διακίνησης της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
            Β)  για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της
             Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 €,
            συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
52.  Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.
53.  Έγκριση των υπαλλήλων – υπηρεσιακών στελεχών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως), ως Πρόεδροι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.
54.  Έγκριση δαπάνης.
55.  Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών και εκτός έδρας μηνός Φεβρουαρίου 2019.
56.  Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
57.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών)ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
58.  Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 35 χρόνων έντυπης κυκλοφορίας, που θα πραγματοποιηθεί στις  23  Φεβρουαρίου 2019.
59.  Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
60.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
61.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
62.  Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.
63.  Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
64.  Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
65.  Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας.
66.  Έγκρισην δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας