Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος 2017

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες
Είναι γνωστό σε όλους ότι ο προϋπολογισμός του δήμου Σερβίων-Βελβεντού καταψηφίστηκε για τρίτη φορά από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων.
Μεταξύ όσων καταψήφισαν είναι και το σύνολο των συμβούλων της παράταξής μας.

Επειδή κατά την άποψή μας οι πολίτες του δήμου πρέπει να είναι πλήρως και σφαιρικά ενημερωμένοι για τα όσα συμβαίνουν στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό του προϋπολογισμού, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους καταψηφίσαμε το σχέδιο προϋπολογισμού που η δημοτική αρχή έφερε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
Τι είναι όμως προϋπολογισμός;


Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα  έσοδα και καθορίζονται τα έξοδα για ένα οικονομικό έτος.
Ο προϋπολογισμός  αποτελεί βαρυσήμαντη διοικητική πράξη, που συνίσταται στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του δήμου, στη διαμόρφωση της επενδυτικής και αναπτυξιακής  πολιτικής και τον έλεγχο της νομιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.
Ο τρόπος υπολογισμού και εγγραφής των εσόδων και εξόδων καθορίζεται από σχετικούς νόμους και εγκυκλίους.
Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι όλα τα οικονομικά μεγέθη (έσοδα-έξοδα) που εγγράφονται σε ένα προϋπολογισμό είναι αληθή και ακριβή και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Η έγκριση προϋπολογισμού ο οποίος περιέχει ψευδή και πλασματικά οικονομικά μεγέθη επιφέρει κυρώσεις στους συντάκτες του αλλά και σε όσους τον ενέκριναν, εφ’ όσον βέβαια αυτό έγινε έχοντας ακριβή πληροφόρηση.
Με βάση τα παραπάνω εμείς, ως δημοτικοί σύμβουλοι, εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό εφ’ όσον αυτός περιέχει αληθή και ακριβή οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει έχουμε ευθύνη για την έγκρισή του.

Γιατί καταψηφίσαμε

Κατά την άποψή μας το σχέδιο προϋπολογισμού δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι ισοσκελισμένο, ενώ ταυτόχρονα είναι ελλειμματικό,  διότι:

α. Εμπεριέχει αυθαίρετη υπερεκτίμηση εσόδων
Παρατηρείται μία υπερεκτίμηση εσόδων σε κωδικούς που έχουν σχέση με τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, των οποίων τα αποτελέσματα ήταν τραγικά τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω αδράνειας και παραλείψεων της ίδιας της δημοτικής αρχής.
Εκτός της τρομακτικής υστέρησης εσόδων από τους λογαριασμούς νεού, παρατηρείται μεγάλη υστέρηση και στα έσοδα από ενοίκια αγρών και ακινήτων του δήμου, από τέλη ύδρευσης, υπονόμων κ.λ.π.
Στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου καταθέσαμε και σε ποιους συγκεκριμένους κωδικούς γίνεται υπερεκτίμηση εξόδων.
β. Γίνεται υποεκτίμηση δαπανών
Γίνεται υποεκτίμηση δαπανών ή δραστική μείωση δαπανών σε υπηρεσίες και κωδικούς που έχουν ανελαστικό χαρακτήρα. Με τα ποσά που προβλέπεται να δαπανηθούν για τις συντηρήσεις γενικώς,  θα κλείσουν τα κοινοτικά καταστήματα και τα ιατρεία, ο δήμος θα σταματήσει να διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες που προωθούν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, θα αφήσει στο έλεος του θεού και των βροχών την αγροτική οδοποιία, θα κλείσει τα πάρκα και τις παιδικές  χαρές, με λίγα λόγια θα κλείσει τον δήμο, αφού όλα αυτά αποτελούν την καθημερινότητα των πολιτών και της λειτουργίας του δήμου.
Μας ζητάει, δηλαδή ο δήμαρχος, νε εγκρίνουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό και να γίνουμε συνένοχοι στο κλείσιμο του δήμου, ζητάει να του δώσουμε συγχωροχάρτι για την αδράνειά του, τις παραλείψεις του και την απουσία του από τον δήμο.
Δεν μας ζήτησε συναίνεση, μας ζητάει συνενοχή στο κλείσιμο και την καταστροφή του δήμου.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε σ’ αυτό.
γ. Γίνεται μεγάλη απόκρυψη δαπανών
Προκειμένου να ισοσκελιστεί ο π/υ γίνεται συστηματικά μεγάλη απόκρυψη πραγματικών δαπανών. Συγκεκριμένα:
 • Δεν εγγράφεται δαπάνη ύψους 700.000 € περίπου, ως αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και  των αντλιοστασίων του δήμου. ( εγγράφεται ποσό 2.000 €)
 • Αποκρύπτεται οφειλή προς την ΔΕΔΔΗΕ ύψους1.028.000 € στις 31-10-2016, ως αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και για τα αντλιοστάσια του δήμου. Με βάση τον ρυθμό αύξησης της οφειλής αυτής και δεδομένου ότι ο δήμος για δύο χρόνια (2015 και 2016 ) δεν προέβη σε καμία πληρωμή, εκτιμάται ότι οφειλή αυτή με ημερομηνία 31-12-2016 θα έχει φθάσει στα 1.100.000 € περίπου.
 • Αποκρύπτεται οφειλή προς ΔΙΑΔΥΜΑ ύψους 349.867 €. Συγκεκριμένα στις καταστάσεις προμηθευτών με ημερομηνία 27-12-2016 εμφανίζεται οφειλή 557.786 €, ενώ η πραγματική οφειλή με βάση στοιχεία της ΔΙΑΔΥΜΑ είναι για  την ίδια ημερομηνία απογραφής 907.653 € (διαφορά 349.867 €).

δ. Απόκρυψη οφειλών Π.Ο.Ε.
Οι οφειλές Παρελθόντων Οικονομικώς Ετών (Π.Ο.Ε),  αποτελούν εξορισμού υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στον νέο προϋπολογισμό και να αναληφθούν κατά προτεραιότητα.
Στην περίπτωση του προϋπολογισμού του δήμου 81, στο σύνολο των δαπανών, έχουν εγγραφεί παλιές οφειλές (Π.Ο.Ε) ύψους 800.000 €, ενώ σύμφωνα με τις καταστάσεις προμηθευτών οι πραγματικές οφειλές στις 27-12-2016 ανέρχονται στο ύψος των 3.168.248,45 €, άρα έγινε μια απόκρυψη οφειλών Π.Ο.Ε ύψους 2.368.248,45 €.
Αγαπητοί συμπολίτες
Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς έγκριση δεν εμπεριέχει τα ακριβή οικονομικά στοιχεία του δήμου και δεν είναι ρεαλιστικός και δεν μπορεί να ισοσκελιστεί με κανένα τρόπο.
Δεδομένου ότι τα έσοδα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να αυξηθούν, η απόκρυψη και μόνον των οφειλών που αναφέρθηκαν πιο πάνω δείχνει ότι είναι αδύνατη μια ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να ισοσκελιστεί ο π/υ του 2017, βρίσκονται στην αδυναμία αύξησης και εγγραφής μεγαλύτερων εσόδων, εξ αιτίας του τρόπου λειτουργίας του δημάρχου τα δύο τελευταία χρόνια.
Δεν ασχολείται με τον δήμο. Με μία ώρα ενασχόληση την ημέρα με θέματα του δήμου, δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα.
1ος λόγος. Μη βεβαίωση λογαριασμών ύδρευσης τα έτη 2015 και 2016
Ο δήμος μας δεν βεβαίωσε λογαριασμούς ύδρευσης τα τελευταία δύο χρόνια. Η υστέρηση αυτή θα στοιχίσει στον δήμο 1.500.000 € περίπου για τα δύο αυτά χρόνια.
2ος λόγος. Μηδενικές εισπράξεις από τις απαιτήσεις του δήμου κατά τα έτη 2015 και 2016
Υπήρξε πολύ μεγάλη αδράνεια στην είσπραξη απαιτήσεων του δήμου, οι οποίες ανέρχονται στα 2.000.000 €. Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι πολίτες  δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όμως στα δύο αυτά χρόνια θα μπορούσαν να εισπραχθούν έστω 500.000 € από τις απαιτήσεις αυτές (εισπραξιμότητα 25%) .
3ος λόγος. Απόκρυψη οφειλών Π.Ο.Ε  από τον π/υ του 2016
Τρίτος και ουσιώδης λόγος είναι η απόκρυψη των οφειλών των Π.Ο.Ε από τον π/υ του 2016. Αυτό είχε σαν συνέπεια να μην εμφανίζονται το σύνολο των οφειλών στο Παρατηρητήριο και γι αυτό τον λόγο ο δήμος μας επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. μόνο με 550.000 € για την εξόφληση παλαιών οφειλών, ενώ θα μπορούσε να επιχορηγηθεί με ποσό πάνω από 2.000.000 €.
Όπως θα διαπιστώσατε αγαπητοί συμπολίτες, η αδράνεια και οι παραλείψεις του δημάρχου κόστισαν στο δήμο μας περίπου 4.000.000 €., όσο περίπου είναι και το έλλειμμα του π/υ του 2017.
Συμπερασματικά,
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2017 γιατί είναι μη ρεαλιστικός, είναι πλασματικός, ελλειμματικός  και δεν μπορεί να  ισοσκελιστεί με κανένα τρόπο.
Κάνει δραστική περικοπή εξόδων στην καθημερινότητα του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα κρύβει μεγάλα ποσά παλιών και νέων οφειλών.
Και δεν μπορεί να ισοσκελιστεί γιατί ο δήμαρχος τα δύο τελευταία χρόνια με την αδράνειά του και τις παραλείψεις του στέρησε από τον δήμο, παρά τις δικές μας εισηγήσεις και προτάσεις,  έσοδα 4,0 εκ . ευρώ, όσο περίπου είναι και το σημερινό έλλειμμα του προϋπολογισμού.
Οι ευθύνες του είναι μεγάλες και πρέπει να τις αναλάβει για να μπορέσει ο δήμος να ξεπεράσει το αδιέξοδο και να μπει σε μια κανονικότητα.

Σέρβια 13-01-2017

15 σχόλια:

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ? ΟΤΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΠΛΕΞ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΜΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΩΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΕΛΟ ΓΙΑΤΡΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΜΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΝΤΑΞΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΖΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τι τα γράφεις αυτά κωνσταντοπουλε δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς από το δημοτικό συμβούλιο μόνο ο ζορπας και κάνα δυο αλοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενω με σενα Δημαρχο ολα ηταν κανονικοτατα!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. όσο ψηφίζουν ΓΙΔΙΑ σαν τον 12:23 και τον 12:37 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ!
  Αντί να τα βάλουν με την πλειψηφία κατηγορούν την αντιπολίτευση που εδώ που τα λέμε εχει απόλυτι δίκιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αντικειμενικα μπραβο σε οσους δεν ψηφισαν εναν προυπολογισμο μη αληθη γνωριζοντας πως δεν προκαλουν προβλημα στον κοσμο οπως ισχυριζεται ο δημαρχος...τα χει ισοπεδωσει ολα..φοβαται μη πληρωσει το νερο και δε πληρωνεται η ανιψια του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ε.ΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΓΙΔΙ (Ανώνυμος14 Ιανουαρίου 2017 - 2:38 μ.μ.), ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ? ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ, ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ. ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΕΧΕΤΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ? ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣΤΕ ΞΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΕΡΒΙΑ. ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΨΩΜΙ Η ΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μας κουρασες Κωνσταντοπουλε
  εχασες απο τον παλαβο γιατρο και τωρα το φυσας και δεν κρυωνει
  ας ΠΡΟΣΕΧΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ε τώρα τι να πούμε χωριό που φαινόταν κολαούζο ηθελε?Οδήμαρχος ήταν, είναι και θα είναι στο δικό του κόσμο .ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΉΡΙΞΑΝ Ας ΤΟΝ ΚΑΜΑΡΏΣΟΥΝ .Σας ΄εφταιγε ο ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟς ΔΉΜΑΡΧΟς Ε ΦΆΤΕ ΤΏΡΑ ΑΥΤΌΝ .ΌΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥς ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑΧΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟς ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΨΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ.ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΛΟΙ ΠΟΙΟς ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟς ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟς ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εσεις ειχατε προτεραιοτητα πληρωμης στους προυπολογισμους σας να πληρωσετε συτα που οφειλαν η προηγουμενη δεν νομιζω .Για μαζευτειτε ολοι σας και δειξτε υπευθυνοτητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 2.38 βαλε το ονομα σου στο σχολιο αφου εσυ εισαι ανθρωπος.ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΝΟΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Επιχορηγηθηκε ο δήμος με 550.000 ευρώ για καλυψη παλαιών οφειλών; ποτε; διότι εμένα μου χρωστάνε, Ρώτησα και πριν δέκα μέρες μου ειπαν οτι δεν έχουν πάρει μια! Μάλιστα μου είχαν πει πριν κάνα δυο τρεις μηνες οτι δεν μπορούσαν να με πληρώσουν γιατί δεν με είχαν εγγράψει στις παλαιές οφειλές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ 4:40 ΜΑ ΤΟ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ !!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΘΕΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ (Ανώνυμος14 Ιανουαρίου 2017 - 8:14 μ.μ.), ΜΑ ΤΟ ΓΙΑΧΒΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ ΣΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΚΟΠΤΟΤΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ, ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΝΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΝΕ ΤΑ ΣΕΡΒΙΑ, ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εσύ που αποκαλείς τον κόσμο γίδια με τόση ευκολία μάθε οτι ο καθένας μας εχει τιμή και αξιοπρέπεια ασχετα με το τι σχολιάζει.Ποιός είναι γίδι το δείχνει με τη συμπεριψορά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. 8.13. Σου είπαν την μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι παράνομα δεν σε είχαν βάλει στις παλιές οφειλές, αφού αυτές είναι υποχρεωτικές από τον νόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου