Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Ανακοίνωση για την ανάρτηση δασικών χαρτών για την Π.Ε. Κοζάνης

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών αφορά μία πολύ σημαντική
διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και για τους πολίτες, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοσίων εκτάσεων καθώς και προστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού που πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση κάθε δημόσιου οργανισμού.

Από την όλη διαδικασία εφαρμογής στην Π.Ε. Κοζάνης δεν έλειψαν τα προβλήματα, οφειλόμενα κυρίως στον περιορισμένο χρόνο που υπήρχε για την εκτέλεση του έργου, στις ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα, τα οποία όμως εν μέρει αντισταθμίστηκαν από το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης που ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη διαδικασία και κατάφερε να αναρτήσει τους δασικούς χάρτες εντός των προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη Διεύθυνση που κύρωσε δασικούς χάρτες το 2013 και ανάρτησε τους δασικούς χάρτες, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβεντού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης.
Επίσης, της ανάρτησης των δασικών χαρτών δεν προηγήθηκε, η απαραίτητη κύρωση των εποικιστικών εκτάσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους σε περίπτωση αντιρρήσεων.
Έτσι από την προβλεπόμενη διαδικασία μία μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους πολίτες που θα υποβάλλον αντιρρήσεις επί του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη την μικρή προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους, τις εργατοώρες που χρειάζεται να διαθέσουν, την ψυχική οδύνη που θα υποστούν και του χρηματικού κόστους που θα επωμιστούν, καθώς για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση έχει προσδιοριστεί ένα υπέρμετρα υψηλό παράβολο που φτάνει τα 3.600€ για την κάθε αντίρρηση (!). 
Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και προκειμένου να μην υπάρξουν εντάσεις κατά τη διαδικασία, είναι απολύτως αναγκαίες κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις που αφορούν:
1. Τη δραστική μείωση έως και 90% του ύψους του παραβόλου, ιδιαίτερα απαραίτητη στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.
2. Την επιστροφή του τιμήματος του παραβόλου σε όσους πολίτες δικαιωθούν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων.
3. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στο διπλάσιο χρόνο, δεδομένου του όγκου στοιχείων που πρέπει να συγκεντρώσου οι ενιστάμενοι.
4. Την κύρωση των εποικιστικών εκτάσεων οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους σε περίπτωση αντιρρήσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
I. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (φυτοκάλυψη κάθε περιοχής).
II. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
III. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2107 και λήγει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
IV. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μονό ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/) με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Μετά την καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπισμό της έκτασης με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
V. Η επεξήγηση των συμβόλων του Δασικού χάρτη δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html 
VI. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννοµου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση,  υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (ΣΥΑ∆Χ της Π.Ε Κοζάνης), στη Διεύθυνση: "Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) - Ζ.Ε.Π. Κοζάνης - Τ.Κ. 50100". Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
VII. Υποστήριξη Τεχνικού Σύμβουλου. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς (Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000).
VIII. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας δια της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης με την αριθμ.7754/20-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ): http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/pdf/kozani.pdf απόφαση της, ανάρτησε από την Παρασκευή 20-01-2017 τον Δασικό Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση μέσω της ιστοσελίδας: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx και μόνο.
IX. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής: 1) έως 1.000 τ.μ 45 Ευρώ, 2) από 1.000 τ.μ –  5.000 τ.μ 135 Ευρώ, 3) από 5.000 τ.μ – 20.000 τ.μ 450 Ευρώ, 4) από 20.000 τ.μ – 100.000 τ.μ 900 Ευρώ 5) από 100.000 τ.μ – 300.000 τ.μ 1.800 Ευρώ και 6) από 300.000 τ.μ και άνω 3.600 Ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας