Επίκαιρα Θέματα:

Ο Καιρός: Από το συνεχές ξεβράκωμα, βρακί δεν έμεινε στον κ*** μας! Ευτυχώς έρχεται πανηγύρι!

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η Αντιπεριφέρεια Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13-2-2012), την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-9-2016) και την Κ.Υ.Α. οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4-1-2017), σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
            Στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων είναι υποχρεωτική η εγγραφή :
·  Κάθε οργανισμού ή επιχείρησης οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων.
·  Κάθε οργανισμού ή επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
·  Κάθε οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.
·  Δραστηριότητες που διαθέτουν οποιαδήποτε εγκατάσταση η οποία αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ως κατηγορία Α1, Α2 & Β και παράγει απόβλητα (π.χ. βιομηχανίες/βιοτεχνίες, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, βενζινάδικα, συνεργεία, εργοτάξια, λατομεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.τ.λ.).
·  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση (αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία κ.τ.λ.) επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η ετήσια έκθεση παραγωγού ή/και διαχειριστή αποβλήτων, θα γίνεται ηλεκτρονικά και καταργείται η κατάθεση εντύπων.
Η εγγραφή γίνεται στο site  http://wrm.ypeka.gr. και οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Εκθέσεις Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας