Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/12/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση κατακύρωσης προμήθειας υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» της πράξης «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης Ποταμών Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Ποταμών Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Προϋπολογισμού δαπάνης 53.226,04 € Π.Ε. Φλώρινας
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Αγίας Ευβούλης Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση, στηθαία ασφαλείας επ. οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων 2014» Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκάνων του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς»
 16. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016» με αριθμ. διακήρυξης 17/2015
 17. Έγκριση της διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 45 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 227.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού
 19. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας εξοπλισμού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και των αναγκαίων αδειών χρήσης του λογισμικού
 20. Παράταση συμβάσεων της Π.Ε. Καστοριάς
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»
 22. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»
 23. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»
 25. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αγορά ελαστικών για μηχανήματα – οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 45.000,00 € για την πληρωμή του έργου: «Ύδρευση οικισμών επαρχίας Βοΐου Ν. Κοζάνης»
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 13.758,30 € του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 28. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.144.000,00 € του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών
 29. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ
 30. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 543.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ για την πληρωμή του έργου Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Π.Δ.Μ. – Ο.Κ.Ω»
 31. Έγκριση αποδοχής ποσού 500,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Δαπάνες αμοιβής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού – εμπειρογνωμόνων, αμοιβών οριοδεικτών, δαπάνες υπαίθρου τοπ/κων συνεργείων (ενοίκια, αμαξαγώγια), προμήθεια υλικών, συντήρηση οργάνων κ.α.)
 32. Έγκριση αποδοχής ποσού 400.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω (π.κ. 2008ΕΠ04100000))
 33. Πίνακας υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ ημερολογιακού έτους 2016 Π.Δ.Μ.
 34. Πίνακας υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του υ ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ),  ημερολογιακού έτους 2016 Π.Δ.Μ.
 35. Συγκρότηση επιτροπών Γνωμοδότησης και παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 40. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2016 των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της έδρας της Π.Δ.Μ.
 41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση με το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Π.Ε. Κοζάνης, ημερίδας με θέμα «Ο δημόσιος τομέας στην εξυπηρέτηση του πολίτη»
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Σύλλογος Φίλων Εικαστικών Εορδαίας «Άρης Γαρουγαλλίδης»
 43. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την ασφαλτόστρωση δρόμου Λόφος Γολγοθά – Ι.Μ. Παναγιάς – Περιφερειακός δρόμος για μοναστήρι Αγίας Τριάδος Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Ροδοχωρίο Π.Ε. Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την κατασκευή οδού Αυγερινού – Βυθού – Ι.Μ. Αγ. Τριάδος Βοΐου  Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες του Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτ. Μακεδονίας  Π.Ε. Κοζάνης
 48. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την κατασκευή οδού Πεντάλοφος – Δίλοφος  Π.Ε. Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
 50. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων στο έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας Δυτ. Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης- Φλώρινας»  Π.Ε. Κοζάνης
 51. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 56. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 59. Ακύρωση της αρ. 2082/24-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 60. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 64. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 65. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης αναδασμού Αγροκτήματος Βογατσικού
 66. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 8ου λογαριασμού μελέτης εκούσιο αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων
 67. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 68. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 69.   Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς 
 71. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 73. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 74. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας