Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Διαγωνισμός αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

«Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το έτος 2016»
     Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το έτος 2016», προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€245.717,10) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

    Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 08/01/2016 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013) στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ΠΔ 60/2007.
    Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (3.995,40 €)
   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr (Α/Α 19732)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

1. Proslavete kanena odokatharisti mas exi faei i vroma stous dromous, o tebelaros pou exete tora oli mera voltes me ena mixanaki kanei.

2. Me tous Logariasmous tou NEROU stin poli ton SERVION ti tha gini Dimarxe? enas xronos kai akoma na stilete, ti tous kratate? gia na vrite aformi na afxisete ta Dimotika teloi?

Το Προφίλ μας