Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Κάλαντα & Eυχές για την Πρωτοχρονιά στο Επισκοπείο Κοζάνης και Ποιμαντορική Εγκύκλιος για το Νέο Έτος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη 31η Δεκεμβρίου, από τις 10.00 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.
Από την Ιερά Μητρόπολη

Ἐν Κοζάνῃ τῇ 30ῃ Νοεμβρίου 2015

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εσεβ κλρο, τούς ντιμωτάτους ρχοντεςκαί τόν ελαβ λαό τς καθ’ μς ερς Μητροπόλεως.
Ποιμαντορικη  Εγκυκλιος επι  τῳ  Νεῳ  Ετει  2016

Τέκνα ν Κυρί γαπητά,
    Ἡ ἀνακύκλισις τοῦ χρόνου, οἱ αἰῶνες, τά ἔτη, οἱ μῆνες, οἱ ἡμέρες, οἱ ὥρες καί οἱ ὑποδιαρέσεις αὐτῶν εἶναι σέ σχέση μέ τόν ἄνθρωπο συμβατικά στοιχεῖα, ὄχι ὅμως καί γιά τόν Θεό. Ὁ Θεός εἶναι ἄναρχος καί ἄχρονος. Γιά τόν Θεό τά πάντα εἶναι σήμερα. «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου», «ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει...» καί κατά τόν προφητάνακτα Δαβίδ «ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς Κύριε, ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε ἐν φυλακή καί νυκτός...» (Ψαλμ. 89).
    Ὁ ἄνθρωπος, κατά τήν Ἁγία Γραφή, εἶναι δημιούργημα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ καί ὄχι μόνον, ἀλλά «κατ’ εἰκόνα Αὐτοῦ», εἶναι λοιπόν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει ὅτι τόν ἐκόσμησε, ὡς πρός τό πνεῦμα καί τήν ζῶσα ψυχή μέ ὅλες τίς ἀρετές του, δηλαδή τήν ἀγάπη, τήν φιλανθρωπία, τήν ἀγαθότητα, ἀλλά καί (ὅλως ἰδιαιτέρως καί ἐξαιρετικῶς) μέ τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς του, τήν αἰωνιότητα! Ἄρα ὁ ἄνθρωπος ὡς πρός τήν ψυχήν εἶναι αἰώνιος, ὄχι ὅμως καί ὡς πρός τό σῶμα, τό ὁποῖον εἶναι φθαρτόν, ἀφοῦ προέρχεται ἀπό τήν ὕλη, τήν γῆ. Διότι καί ἡ γῆ εἶναι φθαρτή καί ὅλα ὅσα ἐδημιούργησε ὁ Θεός διά τοῦ Λόγου. Ὅ,τι ἔχει ἀρχή ἔχει καί τέλος· ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ ἔχει ἀρχή ὡς πρός τήν ὕλη, ἔχει καί τέλος, ἔχει χρόνον, ἔχει λῆξιν, ὄχι ὅμως -καί τό τονίζομεν αὐτό- ἡ ψυχή του, ἡ ὁποῖα εἶναι τό ἐμφύσημα τοῦ αἰωνίου, τοῦ Ἄναρχου καί ἐπέκεινα τοῦ χρόνου Θεοῦ Δημιουργοῦ. «Καί ἐνεφύσησεν εἰς αὐτόν πνοήν ζωῆς» σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή. Διότι ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς Ζωῆς! Ὁ αἰώνιος καί ὁ ἀθάνατος!
    Καί σᾶς ἐρωτῶ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν εἶναι αὐτό τιμή καί εὐλογία, ἐν ἀντιθέσει μέ ὅλην τήν ὑπόλοιπην κτήσιν, ἡ ὁποῖα δέν ἔχει ζωήν; Δέν εἶναι καί δέν ἀποτελεῖ προνόμιον μοναδικόν γιά τόν ἄνθρωπο ὅτι ἐχαριτώθη ἀπό τόν Θεόν μέ νοῦν καί λογικήν; Μέ λόγον, ὅπως ὁ Θεός Λόγος! Τί ἄλλο περισσότερον θέλουμε, τί ἁγιώτερον, τί τιμητικώτερον!
    Καινούργιος χρόνος ἀπό σήμερον! Καί τί σημαίνει αὐτό; Ἡ ἀπάντησις γιά τούς περισσότερους ἀνθρώπους εἶναι ἡ ἐξῆς: Νά κάνουμε δῶρα, νά δώσουμε καί νά πάρουμε εὐχές καί ὅλοι θά ποῦν εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος. Ἀλλά ἔρχεται καί ἡ σοβαρή, ἡ ὑπεύθυνος ἀπάντησις ὅτι ἡ εὐτυχία οὔτε πουλιέται οὔτε ἀγοράζεται. Εἶναι ἀγαθόν, εἶναι ἀρετή, ἡ ὁποῖα προσφέρεται ἀπό τόν «πατέρα τῶν φώτων καί πᾶν δώρημα τέλειον» κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον.
     Πολλοί ἄλλοι θά ἐκφρασθοῦν περιφρονητικά καί ὑποτιμητικά, χλευαστικά καί ἀπαξιωτικά γιά τόν παρελθόντα χρόνον διότι εἶχε ἀρνητικά πράγματα· ἐπί παραδείγματι: γιά τήν χώρα μας οἰκονομική ὕφεση, γιά ἄλλες χῶρες τρομοκρατικά χτυπήματα μέ ἀπώλειες ἑκατοντάδων ἀθώων ἀνθρώπων, ἀλλαχοῦ ἐμφύλιοι πόλεμοι καί μύρια ὅσα! Καί ποῖος φταίει γιά ὅλα αὐτά; Ὁ χρόνος καί ὁ Θεός; Μή γένοιτο! Ὁ Θεός εἶναι Θεός θυσιαστικής ἀγάπης, ἐσταυρώθη καί ἀνέστη γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ἐκαθάρισε καί τόν ἀνέσυρε ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου, τοῦ ἄνοιξε καί πάλιν τόν Παράδεισον, τήν ἀγκαλιά Του.
     Ποῖος εἶναι ὁ δημιουργός λοιπόν ὅλων αὐτῶν; Ὁ ἄνθρωπος!  Ναί, καλά τό ἀκούσατε, ὁ ἄνθρωπος! Ὁ ὁποῖος ὅταν ἐγκαταλείπη τόν Θεόν ἀπό ἐγωϊσμούς καί συμφέροντα τότε προσκολᾶται στό ἄρμα τοῦ διαβόλου, γίνεται Διάβολος! Καταστροφέας τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ εἶναι ὁ Διάβολος. Τό ἴδιο καί ὁ ἄνθρωπος! Φρικτόν ἀλλά καί ἀληθινόν, τό μαρτυροῦν τά γεγονότα. Δέν φταίει λοιπόν ὁ χρόνος, διότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἱστορική παρουσία καί, ἐφόσον ἔχει ἱστορική παρουσία, εἶναι φυσικό νά ἐπηρεάζει βαθιά τό ἱστορικό γίγνεσθαι μέ γεγονότα θετικά ἤ ἀρνητικά ἀνάλογα με τίς ἐπιλογές καί διαθέσεις του. Ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ νά μεταφέρει τό ἐσχατολογικό πολίτευμα στό ἱστορικό γίγνεσθαι μέ ἕνα τρόπο λειτουργικό καί πνευματικό πού ἐξαγιάζει τό πρόσωπο, τόν χρόνο τήν ἱστορία.
    Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά, εἶναι γεγονός ὅτι ἀπό σήμερα ἡμερολογιακά ἀλλάζουμε χρόνο, καί ἡ  Ἀρχιερατική εὐχή εἶναι: Ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό καθαρά, κρυστάλλινα καί ἀταλάντευτα νά χαίρονται καί νά εὔχονται ἐν ἐξομολογήσει, ἐν ταπεινώσει καί ἐν μετανοίᾳ καρδίας, ὅπως ὁ Θεός μας καί Σωτήρας μας μέ τόν δικό του παιδαγωγικό τρόπο συμβάλει στήν εἰρήνευση τοῦ κόσμου καί οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀποταγοῦν τό ἐγώ τους ὥστε νά ἔλθη ἡ «ἐπί γῆς εἰρήνη», χάριν τῆς ὁποίας ἦλθε στό κόσμο, ἐσταυρώθη καί ἀνέστη. Οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς νά σκεφθοῦν μέ σύνεσιν καί ἀρετήν ὅτι δέν εἶναι αὐτοδιαχειριστές καί αὐτεξούσιοι ἀλλά διαχειριστές εἰς τόπον Χριστοῦ σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή «κάθε ἄνθρωπος ὀφείλει νά ὐποτάσσεται στίς ἀνώτερες ἐξουσίες γιατί δέν ὑπάρχουν ἐξουσίες παρά ἀπό τόν Θεό» (Ρωμ 13,1) «τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός» σημειώνει καί πάλιν ἡ Ἁγία Γραφή.
    Κατακλείοντες σημειοῦμεν:
    Ἀρχιερατικῶς καί πατρικῶς σᾶς εὐχόμεθα ὑγείαν, πρόοδον καί προκοπήν οἰκογενειακήν καί προσωπικήν, ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας, ἡ χώρα μας ἡ εὐλογημένη καί τρισδοξασμένη νά εὕρη εἰς τό Νέον Ἔτος τόν δρόμον τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων μας. Ἀμήν


Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας