Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Ἐπί τῇ Ἑορτῃ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χριστούγεννα, καί οἱ καμπάνες ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς σημαίνουν καί διαλαλοῦν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»· σημαίνουν καί γλυκόηχα ψάλλουν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ και ἐπί γῆς εἰρήνη». Δένδρα ἔχουν στηθεῖ σ’ ὁλόκληρη τήν γῆ καί ἄπειρα φῶτα στολισμοῦ μετατρέπουν τήν νύκτα σέ ἡμέρα καί τό σκοτάδι σέ χαρούμενο καί πανηγυρικό ξημέρωμα!

Ἀνταπόκριση καί πνευματικό περιεχόμενο βρίσκουν ὅλα αὐτά; Δυστυχῶς, ΟΧΙ! Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, τόν ὁποῖον ὁ Θεός διά τοῦ Λόγου Του ἐδημιούργησε «καλῶς λίαν», κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν, καίγεται, καταστρέφεται ἀπό πολέμους, ἐμφυλίους συρράξεις, τρομοκρατικά κτυπήματα, καταρρίψεις ἀεροσκαφῶν μέ δεκάδες καί ἑκατοντάδες θύματα καί ἀθώες ἀνθρώπινες ζωές.
Καί ποῖος τά προκαλεῖ ὅλα αὐτά; Ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ πληρεξούσιος καί διαχειριστής τῆς καλῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, αὐτός τόν ὁποῖον ἐδημιούργησε «βραχύ τι παρά ἀγγέλων καί δόξα καί τιμῇ ἐστεφάνωσεν αὐτόν», δηλαδή ὁ ἄνθρωπος!
ΝΑΙ! Καλῶς ἀκούσατε, ὁ ἄνθρωπος! Ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ὁποίου ἦλθε ὁ Θεός στήν γῆ, «γεννηθεῖς ἐκ Παρθένου, ἄνευ σπορᾶς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ὁ Ὁποῖος γεννᾶται σ’ ἕνα σπήλαιο – σταῦλο ἀλόγων ζώων, διότι δέν ὑπῆρχε τόπος γιά κατάλυμα οὔτε
γιά τήν Παρθένο μητέρα Του, οὔτε γιά τόν προστάτη Του Ἰωσήφ, καί ὄχι μόνον ἀλλά καί ἐξορίσθη στήν Αἴγυπτο. Χάριν τοῦ ὁποίου ἀνθρώπου ὁ Θεός ὑβρίσθη, ἐρραπίσθη, ἐφραγγελώθη, ἐνεπαίχθη καί ἐσταυρώθη ὡς κακούργος, θριαμβεύει ὅμως διά τῆς Ἀναστάσεως Του καί σ’ αὐτόν τόν θρίαμβον ἔχει συναναστάντα ὅλο τό πεπτοκώς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὖας, ἀνθρώπινον γένος. Ὁποῖα φιλανθρωπία, συγκατάβασις, ἀνεξικακία καί συγχωρητικότητα!!!
Γεννᾶται ὁ Θεός γιά νά καταστήσει καί πάλι τόν ἄνθρωπον «Θεόν κατά χάριν» κατά τούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁποῖα τιμή καί εὐλογία! Ὁποῖα ἀγαθότης καί σπλάχνα οἰκτιρμῶν! Ὁ Θεός νά καταδέχεται νά γίνεται, χάριν ἡμῶν, δοῦλος «ἐν ὀμοιώματι ἀνθρώπου» γιά νά ἐλευθερώσει ἐμᾶς ἐκ τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου. Μυστήριον ξένον καί ἀκατάλυπτον! Καί ὅμως, ἀρκεῖ νά διαθέτει πίστη ὁ ἄνθρωπος καθαρή καί κρυστάλλινη. Καί ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται καί δι’ αὐτῆς δοξάζεται.
Ὁ Θεός σαρκοῦται γιά νά τιμήσει καί νά δοξάσει πάλι τόν ἄνθρωπον καί αὐτός ἀντί νά προσλάβει τήν Θείαν δωρεάν, νά τροχιοδρομεῖ τήν πορείαν «εἰς νομάς χαρισμάτων», νά γίνεται ἕνα μέ τόν Σωτῆρα Χριστόν διά τῆς ταπεινώσεως, μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καί πρό πάντων διά τῆς προσελεύσεως, ἐν ταπεινώσει καρδίας, στό σωτήριον φάρμακον, στό Ἅγιον Ποτήριον, τό ἐμπεριέχον τό Σῶμα καί πανάσπιλον αἷμα τοῦ Κυρίου Θεοῦ, αὐτός, λοιπόν, ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος συνεχῶς ἀποστασιοποιεῖται καί ἐπαναστατεῖ μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται κάθε μέρα «θῦμα καί κτῆμα τοῦ διαβόλου» (Μ. Κανών), θηριοποιεῖται καί ἀντί τοῦ συμφέροντος τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του ἀγωνίζεται καί ἀγωνιᾶ γιά τό συμφέρον τοῦ βίου του, γιά τόν ἀθέμιτον καί ἄφρονα πλουτισμό καί καταστρέφει τό φυσικό περιβάλλον, πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ζωή του. Ὁποῖα ἀφροσύνη καί παραλογισμός!!!
Περιφρόνησε τόν Θεό του ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος, γκρέμισε ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά, ἔβαλε στόν θρόνο τῆς καρδιᾶς του τό θεοποιημένο ἐγώ του, ἔγινε χαμοθεός, λατρεύει τήν κτίση καί ὄχι τόν κτίσαντα καί ἰδού τά ἀποτελέσματα: ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς, κατακλυσμένοι ἀπό ἀβεβαιότητες, φοβίες καί ἀγωνίες,
ἔχασαν τήν ἡρεμία τους καί ἕνα ἐρώτημα τούς κατατρώγει: «Τί τέξεται ἡ ἐπιούσιος»;
Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, μείνετε κοντά στόν Χριστό, ὡς οἱ ἀγνοί καί καλοκάγαθοι ποιμένες, κηρύττετε τόν Χριστόν, ὡς οἱ μάγοι, πάντα νά ψέλνετε ὡς οἱ ἄγγελοι «τήν ἐπί γῆς εἰρήνη» καί μή φοβᾶσθε μήπως ὁ Θεός δέν εἶναι μαζί μας. Σᾶς βεβαιῶ: Εἶναι μαζί μας καί μᾶς σκεπάζει. Ἔτσι κανείς δέν δύναται νά μᾶς βλάψει.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέ Χριστό.
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας