Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Πλήθη πιστών υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη του Γένους στα Σέρβια

Τα Σέρβια, «πόλις της Μακεδονίας αρχαία», επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον επιχώριο Μητροπολίτη Παύλο. Ο Πατριάρχης του Γένους έτυχε θερμής υποδοχής, στην κεντρική πλατεία της πόλης, από το δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού Βασιλείου Κωνσταντόπουλου, τις Αρχές και τον πιστό λαό της σημαιοστολισμένης πόλης. 
«Οι κάτοικοι της πόλεως των Σερβίων, εκδηλούντες ανέκαθεν την βαθείαν πίστιν και την ευσέβειαν αυτών, εκόσμησαν την πόλιν των δια πλήθους ναών ήδη από την βυζαντινήν περίοδον, ως αποδεικνύει ημίν περιτράνως η αρχαιολογική σκαπάνη. Γνωστότερος ίσως εξ αυτών είναι η μεγάλη βυζαντινή βασιλική, κατά τον ενδέκατον πιθανώτατα αιώνα οικοδομηθείσα, και άγνωστον εις ποίον αφιερωμένη. Πλην ταύτης και των λοιπών μη ταυτιζομένων ιερών ναών της πόλεως σώζονται κατάλοιπα των ιερών ναών των αγίων Θεοδώρων, του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των αγίων Αναργύρων και άλλων τινών», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε:
«Η ούτω μαρτυρουμένη ισχυρά πίστις των κατοίκων των Σερβίων παρέμεινεν αδιάπτωτος δια μέσου των αιώνων έως την σήμερον, μάλιστα δε εν στενώ και στερρώ συνδέσμω μετά της πνευματικής αυτών Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ως εκ πολλών άλλων τεκμηρίων συνάγεται, αλλά και εκ της αναφοράς των Ελληνοβλάχων κατοίκων της πόλεως των Σερβίων, δημοσιευθείσης εις τεύχος της «Εκκλησιαστικής Αληθείας», εις κρίσιμον φάσιν του Μακεδονικού Αγώνος, εις την οποίαν αναφοράν αυτοί σημειούν κατά τρόπον συγκινητικόν ότι «... διακηρύττομεν στεντορείως ότι πατροπαραδότως, απ’ αιώνων, είμεθα Ορθόδοξοι Έλληνες αφωσιωμένοι ακραδάντως εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την φιλοστοργοτάτην ημών Μητέρα Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν την γαλουχήσασαν ημάς, δια των θείων ναμάτων της αμωμήτου ημών ορθοδόξου πίστεως, και εμπνεύσασαν την μητρικωτάτην στοργήν, από της οποίας ουδείς ουδέποτε αποχωρίσει ημάς, ει μη μόνον ο θάνατος».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ιστορικής διαδρομής αρχικώς της «Επισκοπής Σερβίων» και ακολούθως της «Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης».
«Εν μέσω τοιούτου πιστού λαού ευρισκόμεθα σήμερον, λαού αφωσιωμένου εις την Εκκλησίαν, εις την διδασκαλίαν και τα νάματα αυτής, εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, διο και χαίρομεν χαράν μεγάλην. Η μακρά και πλήρης διαφόρων δυσκόλων περιστάσεων και περιπετειών ιστορία σας, αγαπητοί και ευλαβείς κάτοικοι των Σερβίων, αποδεικνύει ότι η διάσωσις και διατήρησις της ιδιοσυστασίας της φυλής μας οφείλεται κυρίως εις το γεγονός ότι πάντοτε οι Έλληνες Ορθόδοξοι ευρισκόμεθα εν στενώ δεσμώ μετά της Αγίας Εκκλησίας, της Τροφού και προστάτιδός μας. Εις την σημερινήν δύσκολον συγκυρίαν, κατά την οποίαν το εν Ελλάδι διαβιούν τμήμα του ευσεβούς ημών Γένους απειλείται υπό του φάσματος της κρίσεως και της εξ αυτής προκαλουμένης ενδείας, η Εκκλησία δύναται και να ενσταλάξη εις τας ψυχάς των αγωνιώντων δια το μέλλον των χριστιανών μας βάλσαμον παραμυθίας, εφ' όσον αυτοί θελήσουν να αξιοποιήσουν τον πνευματικόν αυτής πλούτον ως έπραξαν οι αναδειχθέντες εις αγίους αυτής χριστιανοί των παρελθόντων αιώνων. Αι μορφαί των αγίων ανθρώπων δύνανται να αποτελέσουν πρότυπα ζωής και πορείας εν μέσω των συγχρόνων δυσκολιών», σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
«Ερχόμενοι πλησίον σας σήμερον, σας κομίζομεν μαζί με την αγάπην μας και τον πατρικόν μας ασπασμόν και το σταυροαναστάσιμον μήνυμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της αεί εσταυρωμένης αλλά και συνεχώς γνωριζούσης ανάστασιν, το οποίον μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδος, ελπίδος εις τον Κύριον, ο Οποίος μας διαβεβαιώνει ότι μετά τον σταυρόν ακολουθεί η ανάστασις, μετά το πάθος η αναψυχή, μετά την θλίψιν η χαρά και η άνεσις, υπό μίαν βασικήν προϋπόθεσιν: ότι αγαπώμεν τον Χριστόν και Κύριον και Θεόν ημών και πιστεύομεν εις Αυτόν», κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Σέρβια, ρεπορτάζ-φωτογραφίες των Νίκου Μαγγίνα και Νίκου Παπαχρήστου  από το amen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας