Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή μνημείου επί της οδού Παύλου Χαρίση στην Κοινότητα Κοζάνης», προϋπολογισμού 48.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 218/2020.

2.   

Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις οδών & πεζοδρομίων ΔΕ Κοζάνης Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 37.200,00,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2023.

3.   

Έγκριση ή μη του από 16.01.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια (ΜΙΝΙΒUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», προϋπολογισμού 269.948,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 151/2023.

4.   

Έγκριση ή μη του από 07.02.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), και κατακύρωση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού χώρου περιπέτειας για την αναβάθμιση του Δημοτικού Κήπου», προϋπολογισμού 27.100,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 188/2022.

5.   

Έγκριση ή μη του από 06.02.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), και κατακύρωση, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container)», προϋπολογισμού 17.409,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και με αριθμό μελέτης 174/2023.

6.   

Έγκριση ή μη της με αριθμό 91/2021 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών/δημιουργία εφαρμογών για την εκπαίδευση και επιβράβευση του κοινού για ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση / κυκλική οικονομία», προϋπολογισμού 48.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

7.   

Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.

8.   

Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από  προϋπολογισμό οικ. έτους 2024.

9.   

Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων με αριθμό 43/2020 (ΑΔΑ:68ΩΟΩΛΠ-9ΚΕ), 388/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΔΔΩΛΠ-24Ζ), 485/2021 (ΑΔΑ:Ω1ΛΩΩΛΠ-301), 597/2021 (ΑΔΑ:6ΓΡΘΩΛΠ-ΜΟΝ), και 465/2023 (ΑΔΑ:ΕΝΒ3ΩΛΠ-4ΒΕ), της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων  εκτάσεων από το Δήμο. 

10. 

Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων με αριθμό 428/2023 (ΑΔΑ:9ΙΝΘΩΛΠ-Λ69), και 429/2023 (ΑΔΑ:9ΩΡΓΩΛΠ-55Ρ), της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε αιτούντες που έχουν υποστεί ζημία σε περιουσιακά τους στοιχεία, από το Δήμο. 

11.  

Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 258/28.04.2023 σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου – Νωπού γάλακτος Αγελαδινού Παστεριωμένου Πλήρες για της ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και του Συσσιτίου (Ομάδα Β)» προϋπολογισμού 1.276,90 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 240/2022.

12. 

Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 259/28.04.2023 σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου, Νωπού Γάλακτος Αγελαδινού Παστεριωμένου Πλήρες για της ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και του Συσσιτίου (Ομάδα Α)» προϋπολογισμού 16.814,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 240/2022.

13. 

Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τρεις (3) υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενός (1) επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6537 (SUZUKI IGNIS), για δύο (2) έτη.

14. 

Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 793/10.01.2024 αίτησης της κ. Περιστέρας  Μπαρτζιώκα – Βαρδάκα  του Ιωάννη, για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων Ε=88,30 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 020706 στο Ο.Τ. 616 σύμφωνα με την αριθμ. 3/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΣΚ΄ΡΚΑ – ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ».

 

15. 

Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ.  4276/16.02.2024 αίτησης του κ. Μαγγιρίδη Μιλτιάδη του Βασιλείου, πρώην Αντιδημάρχου Κοζάνης, για ανάθεση σε δικηγόρο της επιλογής του τη νομική στήριξή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης (Ποινικό).

16. 

Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 2699/08.08.2023 αίτησης του κ. Θεοδώρου Κουτσιμάνη του Χαραλάμπους, για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 115 στην οδό Λαχανά της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΚΑΕΚ 270571601023.

17. 

Έγκριση ή μη συνεργασίας για τη συλλογή αποβλήτων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στόλου του Δήμου Κοζάνης με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ECOELASTIKA, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή όφελος για το Δήμο.

18. 

Έγκριση ή μη συνεργασίας για τη συλλογή αποβλήτων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής ανεξέλεγκτης διάθεσης του Δήμου Κοζάνης με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ECOELASTIKA, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή όφελος για το Δήμο.

19. 

Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) υποχρεωτικής τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2024.

20.       

Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 468.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 112/2021.

21. 

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση Σχολικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 426.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 192/2018.

22.       

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 465.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 24/2020.

23.       

Έγκριση ή μη του από 16.02.2024 Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), και κατακύρωση, ως προς την Ομάδα ΣΤ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Γηπέδων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 542.616,50 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 78/2023.

24.       

Έγκριση ή μη ακύρωσης της με αριθμό 406/2024 ΑΔΑ : 9ΩΚΜΩΛΠ-8ΨΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση της εργασίας με «Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 125.249,20 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 13%, και αριθμό μελέτης 103/2023 και παραπομπή στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

25.       

Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τον κ. Ελευθεριάδη Νεκτάριο, Αντιδήμαρχο  Κοζάνης,  του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8799 (NISSAN NAVARA) , έως 08.01.2025

26.       

Έγκριση ή μη  γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γιάννη Κοκκαλιάρη, στην Λάρισα, στις 22.02.2024.

27.       

Έγκριση ή μη διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση και νόμιμη εκπροσώπηση στις (2) εφέσεις κατά των με αριθμ. 60/2019 & 45/2020 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Κοζάνης (διαδικασία εργατικών διαφορών), ως καθολικός διάδοχος ο Δήμος της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης.

28.       

Έγκριση ή μη διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση και νόμιμη εκπροσώπηση στο Σ.τ.Ε (Ε΄Τμήμα) κατά της αίτησης ακύρωσης του Π.Δ. με θέμα ‘ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην Πολεοδομική Ενότητα Ε’ του δήμου Κοζάνης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης’  (ΦΕΚ 49/ τ. Δ΄/30-1-2023).

29.       

Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από πέντε (5) υπαλλήλους του πρώην Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, δύο (2) επιβατικών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΚ 7391 (FORD) και ΚΗΙ 8677 9 (NISSAN), για δύο (2) έτη.

30.       

Έγκριση ή μη γνωμοδότησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλης της Κοζάνης, ενόψει των εκδηλώσεων της ΑΠΟΚΡΙΑΣ για το 2024.

31. 

Έγκριση ή μη της με αριθμό 248/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την ανάπτυξη Βιώσιμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Χαμηλού Ανθρακινού Αποτυπώματος με βάση τις Κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 16.57,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

32.       

Έγκριση ή μη Συγκρότησης Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2024.

33.       

Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 22 Φεβρουαρίου  2024

     

 

               Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής

 

Γιάννης Ν. Κοκκαλιάρης

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας