Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» - “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και με τίτλο:
«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -
“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:

1) το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (Welding Greek Institute, WGI), το οποίο είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος  εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων, στην απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090.

2) το  Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου  (Technology and Quality Control Centre, TQCC).

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2  στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, εφόσον τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.
             Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.


            Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. –ΜSc
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 σε τριάντα (30), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€.
Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα κατατίθενται μέχρι τις 31/07/2020  και πρέπει να συνοδεύονται από:
*      Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
*      Βιογραφικό Σημείωμα
*      Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
*      Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
*      Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
*      Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
*      Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
*      1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Π.Μ.Σ. «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
Γραμματεία Π.Μ.Σ.– Υπόψιν κα Αμαλία Κόλλια
Κτίριο Διοίκησης, 2ος Όροφος
Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
weld-ndt@uowm.gr

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:
¨      Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διοικητήριο
Τηλ: 2461 0 68218
e-mail: maropou@uowm.gr

¨      Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Διοικητήριο – Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Τηλ: 2461 0 56413, 56492
e-mail:
weld-ndt@uowm.gr
Ο Δν/της του Π.Μ.Σ.
Δρ. Μαρόπουλος  Στέργιος
Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας