Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Δήμος Κοζάνης: Λήψη μέτρων για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων

Ο Δήμος Κοζάνης λαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με το θέμα της ρύπανσης και της ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στην κτηματική περιοχή του Δήμου, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Αναλυτικά, αναφορικά με την ρύπανση και την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στην κτηματική περιοχή της Κοζάνης  και βάση των αρμοδιοτήτων
οι οποίες απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4042/2012, Ν.3852/2010 και Ν. 3463/2006), ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι:
  1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων (παρ. 1, αρθ 29 του Ν. 4042/2012).
2.   Για την εκτέλεση εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων, (συμπεριλαμβανομένων και των μπαζών κατεδάφισης) απαιτείται πριν την έναρξη εργασιών να εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και Άδεια Λειτουργίας, από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ( αρθ 36 του Ν. 4042/2012)
  1. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 3010/02 όπως ισχύουν.

Επίσης, γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, βάσει της Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010- Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Συνεπώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ενημερώνονται οι πολίτες και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κοζάνης, για το μη επιτρεπτό της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών κατεδαφίσεων).
Ο Δήμος προσβλέπει στην καλή συνεργασία  επαγγελματιών αλλά και  ιδιωτών παραγωγών αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται στους υπόχρεους, όσα προβλέπονται από το Νόμο και θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας