Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19, προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Με στόχο τη δημιουργία ενός ανθεκτικότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 και αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνεργασίας με τους φορείς υγείας της Περιφέρειας (3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ) και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, η Περιφερειακή Αρχή και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στην καταγραφή των αναγκών, στην εξειδίκευση της δράσης και στην έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, με ενίσχυση των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας μέσω της προμήθειας αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας των Μονάδων Υγείας, με ειδικό εξοπλισμό για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19 (ιδίως για αυξημένη φροντίδα, για εντατική θεραπεία, ακτινοδιαγνωστικά, τμήματα επειγόντων και εξωτερικών ιατρείων αλλά τμημάτων και κλινικών καρδιολογικών, νευρολογικών, ουρολογικών, παθολογικών που επηρεάζεται η λειτουργία τους και για τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), η  προστασία της Δημόσιας Υγείας, του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών Υγείας και του πληθυσμού της Περιφέρειας και η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της Περιφέρειας με εγκατάσταση οικίσκων για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες Υγείας.
Ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι:
·    Εξειδικευμένος εξοπλισμός μονάδων υγείας, κλίνες νοσηλείας, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, αναπνευστήρες και συνοδός εξοπλισμός αυτών, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης, διαγνωστικός εξοπλισμός κάθε τύπου, φορητά ακτινοδιαγνωστικά, συστήματα αποστείρωσης κ.α.
·    Εξοπλισμός μονάδων υγείας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από μονάδες υγείας και υγειονομικούς φορείς (όπως ΠΦΥ, Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ).
·    Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους, κατάλληλα διαμορφωμένων με συστήματα κλιματισμού αρνητικής πίεσης, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι οικίσκοι τοποθετούνται έξω από μονάδες υγείας (ΠΦΥ, Νοσοκομεία, κ.α) για διαλογή των πιθανών φορέων ή ασθενών με COVID-19 ή τοποθετούνται σε χώρους διαμονής μετακινούμενων πληθυσμών. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται επίσης η προμήθεια του αντίστοιχου βασικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία τους.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:
·    η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
·    το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο",
·    το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο",
·    το  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,
·    το  Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,
·    το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "Ελένη θ. Δημητρίου",
·    Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας   
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 01/06/2020 έως 17/07/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας