Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπογραφή σύμβασης με το ΑΠΘ για τη χωρική και χρονική μεταβολή της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ

Η σύμβαση του έργου «Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ με εξασθενές χρώμιο», υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΔΕΥΑΚ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να διαπιστωθεί η χωρική και χρονική μεταβολή της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ  με εξασθενές χρώμιο ή και άλλα βαρέα μέταλλα και η αλληλεπίδραση μεταξύ της στερεής και υγρής φάσης στην περιοχή της λεκάνης Σαριγκιόλ.
Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης ανατίθεται στην Ερευνητική Ομάδα που θα συγκροτηθεί από το ΑΠΘ και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 € (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%).
Τα έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης και την ΔΕΥΑΚ με τα ποσά των 30.000€, 15.000€ και 15.000€ αντίστοιχα πλέον ΦΠΑ 24%, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας