Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/ Π.Δ.Μ.».
 4. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.147.172,15 €.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση - Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνική - Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
 7. Έγκριση 5ης παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς.
 8. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: <<Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς>>.
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: << Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς».
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός Ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου», Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας: <<Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου>>, Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00 € #. 
 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :                 «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00 € #.
 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 15. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 201419/17088/6-11-2018(ΑΔΑ:67ΤΟ7ΛΨ-6ΒΣ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου.
 16. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2018-2020.
 17. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 €, Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 19. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλιοθήκης με συρόμενες πόρτες και πόρτα για υφιστάμενη ντουλάπα για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.
 20. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (ειδών φαρμακείου) για τον εξοπλισμό φαρμακείου της Δ/νσης Οικονομικού.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 22. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 24. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 25. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2018-2019.
 26. Έγκριση Παράτασης συμβάσεων προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και προμήθειας, εγκατάστασης και ετήσιας συνδρομής του συστήματος διαχείρισης στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ενός εκ των τριών ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού που απαιτείται για την επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής για το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.
 32. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΠΟΡΤΙΤΣΑ», προϋπολογισμού 1.265.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),Π.Ε. Γρεβενών.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βασικού πακέτου συνδρομής σε ψηφιακή βάση δεδομένων και πληρωμή τέλους αρχικής συνδρομής (sakkoulas-online.gr) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 35. Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης.
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αυτόματης σύριγγας εμβολιασμού 5ml για το Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε.Γρεβενών.
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (5 τεμ.) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Καθαρισμός χαλιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη"»,Π.Ε.Γρεβενών.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού GPS του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας προμήθειας μεταλλικών γραμμάτων & αριθμών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών,Π.Ε.Γρεβενών.
 44. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών διασκορπιστή άλατος ΜΕ 90763,Π.Ε.Γρεβενών.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Μεταφορά 238 Φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης"»,Π.Ε.Γρεβενών.
 48. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου - διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων ΠΕ/Διοΐκητικού – Οικονομικού,Π.Ε.Φλώρινας.
 49. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 50. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αθλητικού υλικού και έκδοση αφισών-φυλλαδίων στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ».
 51. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 52. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια του εξοπλισμού που πρέπει να εγκατασταθεί στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής για να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα πυροπροστασίας.
 53. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το σύλλογο Μεσοβούνου στην πολιτιστική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018.
 54. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην  εκδήλωση:  «Γνωρίστε τον Προσκοπισμό», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018. 
 55. Έγκριση δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών.
 56. Έγκριση ή μη απ[ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 3 καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.     
 58.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 59.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 60.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 61.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.  
 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2018.
 64. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.
 65. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 66. Έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης τια τις ανάγκες της 1.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2.  Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα).
 67. Έγκριση πρακτικού Νο 33/2018 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 7/196209/3104/30-10-2018 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) μέχρι 23.440,00 € (με Φ.Π.Α.) για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 68. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης προμήθειας σωληνώσεων, για την Π.Ε. Φλώρινας.
 69. Έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, στο Πολιτιστικό διήμερο  που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Δεκεμβρίου 2018.                                                                                                               

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας