Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσληψη καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης


Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 36005/10-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
1.      1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Τρομπέτας

2.      1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Φλάουτου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου είναι η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους των καθηγητών.
Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση
2.      Σύντομο Βιογραφικό
3.      Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4.      Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
5.      Προϋπηρεσία
6.      Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν.1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
 
Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 10/10/2013 (Αριθ. Πρωτοκόλλου) ώρες 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο ΔΩΚ (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461034932 και 2461029843

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας