Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

15 θέσεις εργασίας για εργάτες γενικών καθηκόντων στον δήμο Σερβίων – Βελβεντού (αιτήσεις έως 3/10)

Ο ∆ήµος Σερβίων – Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθ. 215/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την υπ’ αρ.43870/4529/16-09-2013 εγκριτική απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δεκαπέντε(15) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

(15) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου
Σερβίων – Βελβεντού (∆/νση: Πλατεία Ελευθερίας – Σέρβια, τηλ: 2464350125) και
αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου (δηλαδή οι αιτήσεις κατατίθενται από Τρίτη
01-10-2013 έως Πέµπτη 03-10-2013).

 Δείτε εδώ την απόφαση στη Διαύγεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας