Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Αποφάσεις-Συμπεράσματα 5ης Συνεδρίασης Επιτρ. Παρακαλούθησης του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2013Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  «Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013», συνήλθε σε 5η συνεδρίαση στις 23.09.2013 στη Θεσσαλονίκη με πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007 -2013 :

(Στη συνεδρίαση παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 8 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Τα κυριότερα σημεία της Επιτροπής Παρακολούθησης (που αφορούν την ΠΔΜ):
1.    Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη.
·         Έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας, θεματικών προτεραιοτήτων και έργων/δράσεων,

αναφορικά με τα βασικούς δείκτες προόδου εφαρμογής του Προγράμματος από τους αρμόδιους φορείς για την Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.
·         Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εισροών της κοινοτικής συμμετοχής, των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών, για την κάλυψη του κανόνα ν+3/ν+2. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2013 στο σύνολο του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013.
·         Ακολούθησε η ενημέρωση για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την τήρηση των στόχων του μνημονίου και γενικότερα για την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος.
·         Ειδική αναφορά έγινε για την πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.
2.    Αναθεώρηση του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής και εγκρίθηκε η πρότασης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδότησε τις Διαχειριστικές Αρχές που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης έργων του Προγράμματος να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες (τακτοποίηση Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων, ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών, χρηματοδοτικών πινάκων κλπ) προκειμένου να προσαρμοστεί το ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ στις κατευθύνσεις της προτεινόμενης αναθεώρησης και να υποβληθεί για έγκριση στην ΕΕ, μέχρι 30-9-2013.
3.    Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αναπτυξιακό όραμα για τη χώρα, καθώς και οι βασικοί άξονες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ έγινε αναφορά στην κατανομή των πόρων ανά τυπολογία Περιφέρειας. 
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την ανάγκη για τη μεγαλύτερη δυνατή περιφερειοποίηση των πόρων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 με τη δημιουργία ολοκληρωμένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά διοικητική Περιφέρεια καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των πόρων από τις Περιφέρειες. Τόνισαν την ανάγκη οριστικοποίησης του ΣΕΣ αναφορικά με την δομή των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων και την κατανομή των πόρων σε αυτά.
Συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης:
·               διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και πληρωμών, που όμως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
·               επισημαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα ν+2/ν+3 για το έτος 2014, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς επίσης και της επίτευξης των ειδικών στόχων των αξόνων προτεραιότητας.
·               Επισημαίνει ότι για την ομαλή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των χρηματοδοτικών του στόχων (ειδικότερα για την ΠΑΜΘ και την ΠΔΜ) απαιτείται η ομαλή ροή χρηματοδότησης από το ΠΔΕ καλύπτοντας τις όποιες ανάγκες του Προγράμματος, προσαρμόζοντας ανάλογα τα όρια πληρωμών.
·               Εκφράζει την ανάγκη άμεσης εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την ανάληψη ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
·               Επισημαίνει την ανάγκη για την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων ύψους 10,2 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής για την ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» με μεταφορά πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ» με μέριμνα της ΕΥΣ του ΕΣΠΑ.
·               Συμφωνεί με την μείωση του Άξονα Προτεραιότητας 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα κατά 12,75 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση Άξονα Προτεραιότητας 2  «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» και του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» για το τμήμα που αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
·               Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης με επιπρόσθετους πόρους 2,55 εκατ. ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» για το τμήμα που αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των δαπανών των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών μισθοδοσίας των στελεχών της ΕΔΑ/ΠΔΜ, με μεταφορά πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ» με μέριμνα της ΕΥΣ του ΕΣΠΑ.  
4.    Ορισμός Επόμενου Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως πρόεδρο της Επιτροπής, για το ημερολογιακό έτος 2014, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας