Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

5 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ» του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 41/2013 εγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ στις Δημοτικές Ενότητες Σερβίων, Βελβεντού, και Λιβαδερού, για χρονικό διάστημα δύο μηνών .


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 6. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 7. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ κατά εργοδότη.
 8. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Α' Παιδικός Σταθμός, θέση γήπεδο, τηλ:2464021577) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζαχαριάδου Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά, από την 01-10-2013 μέχρι και την 04 -10 -2013.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 1 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πτυχίου Νηπιαγωγών, πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ,ΑΕΙ εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες ,ή ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις
 α)Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ .ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.)

Έως (2) μήνες

 ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟ ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους τουν3584/07.(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.) Δύο (2) μήνες

 3 YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. .(υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.) Δύο (2) μήνες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας