Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Ενισχύσεις 3,7 δις ρίχνει στην αγορά ο νέος Επενδυτικός Νόμος το 2012

Από 1η έως και 30η Απριλίου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πρώτου για το 2012 και τρίτου από το 2011 –όταν και τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή- «κύκλου» του νέου Επενδυτικού νόμου. Όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 677 Β’/7-3-2012, το συνολικό ποσό των κονδυλίων που θα διατεθούν ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ που κατανέμονται σε 1 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις ή/και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και 2,7 δισ. ευρώ με τη μορφή φοροαπαλλαγών.
Στη Γενική Επιχειρηματικότητα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια αγροτών, συνεταιρισμών και μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων.
Οι επενδυτές που θα καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο κατά την πρώτη περίοδο υποβολών του 2012 (1-30 Απριλίου, όπως προαναφέραμε) θα διεκδικήσουν, συνολική ενίσχυση 1,64 δισ. ευρώ.

Κατανομή των πόρων
Τα 800 εκατ. ευρώ από αυτά θα διατεθούν για Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, 140 εκατ. ευρώ για Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ για Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής.
Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο του Οκτωβρίου περιορίζεται 960 εκατ. ευρώ και, πιο συγκεκριμένα, σε 400 εκατ. ευρώ για την Ενίσχυση των Σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, και 560 εκατ. ευρώ  για τα  Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας. Στην περίοδο αυτή δεν προβλέπεται ενίσχυση για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Για τα λεγόμενα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια, πρόκειται να διατεθούν, για το έτος 2012, από 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Σχεδίων Επιχειρηματικότητας των Νέων και των Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης και 1 δισ. ευρώ για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια.  

Αγρότες και Βιομηχανία Τροφίμων

Στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας που θα «τρέξει» στην πρώτη περίοδο υποβολής του 2012 εντάσσονται και τα επενδυτικά σχέδια αγροτών/κτηνοτρόφων/συνεταιρισμών/μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, όπως επίσης και οι μεταποιητικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών τροφίμων).
Υπενθυμίζεται ότι στη νέα του μορφή ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/11) προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων.
Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.
γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.
β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.
δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Η τρίτη περίοδος υποβολών για την υπαγωγή στην κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου έχει οριστεί να διαρκέσει από 1η έως 30 Απριλίου 2012, ενώ οι αιτήσεις για τα Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης θα διαρκέσουν  απο 20 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου 2012.
Τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας