Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Πρόσκληση του ΕΣΠΑ για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, προχώρησε στη δημοσιοποίηση πρόσκλησης από τον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη 2007 – 2013».


Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά τον κωδικό προτεραιότητας 58 «Προστασία και Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα που είναι η προστασία, αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή, της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών. Κατηγορίες πράξεων που αφορά η πρόσκληση είναι η Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Αποκατάσταση και Ανάδειξή της, με δυνητικούς δικαιούχους το Υπουργείο Τουρισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας).

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και αξιοποίησης – αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα έχουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, ενώ η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης €7.500.000,00.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι μεταξύ 30 Αυγούστου 2010 και 29 Οκτωβρίου 2010 ή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης. Σημειώνεται ότι θα διενεργηθεί άμεση αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης 50100, κτίριο Περιφέρειας 2ος όροφος, και τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, με απόδειξη υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινήσεις, μπορούν να λαβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα 2461350910, 50933, 50952, 50911 e-mail: dimimosh@mou.gr, fofizago@mou.gr, kmaxairidis@mou.gr, stsiftsis@mou.gr, ενώ περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013», το σύστημα διαχείρισής του, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, των πράξεων κλπ, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας