Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση ή μη κατάργησης των τεσσάρων (4) θέσεων και την απομάκρυνση των κενωθέντων  περιπτέρων στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

2.   Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης και την απομάκρυνση του κενωθέντος  περιπτέρου στην Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

 

3.   Έγκριση ή μη μίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικής έκτασης, για την εκμετάλλευση λατομείου φυσικών λίθων, εμβαδού 11.796,51 τ.μ., στη θέση ¨Πέρασμα¨ της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ Υψηλάντη, στην εταιρεία ΑΤΛΑΣ ΕΕ.

 

4.    Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του 5ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

5.    Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του 3ου / 2019 (Θέμα 2ο & 4ο) Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

6.    Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  29 Νοεμβρίου  2021

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας