Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης (δια περιφοράς)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της δράσης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.974.150,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

2.   Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης ενός (1) σπουδαστή στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Κοζάνης.

 

3.   Έγκριση ή μη σημείου τοποθέτησης υπόγειων συστημάτων - κάδων απορριμμάτων στην πλατεία της Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

 

4.   Έγκριση ή μη των από 15.11.2021 & 16.11.2021 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 68/2021.

 

5.   Έγκριση ή μη κάλυψης δαπάνης ποσού 33,00 ευρώ μετακίνησης φιλοξενούμενης του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.

 

6.   Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 16.11.2021.

 

7.   Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς – χορηγίας από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ για τη δράση της Ε.Ε. «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030».

 

8.   Έγκριση ή μη ένατης (9ης) διαγραφής και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.

 

 

9.   Ανάκληση ή μη της με αριθμό 568/2021 (ΑΔΑ:9Ν0ΘΩΛΠ-ΒΘ2) και εκ νέου καθορισμό όρων διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου, για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και αποσυναρμολόγηση, (τέλους κύκλου ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ.) ως παλιά μέταλλα (scrap)».

 

10. Έγκριση ή μη υποβολής προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά  απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά ένσταση της ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ως αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2011.

 

11. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 212.588,05 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 208/2021.

 

12. Έγκριση ή μη του από 02.11.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών Ολυμπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων», προϋπολογισμού 20.956,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 113/2021.

 

13. Έγκριση ή μη δαπανών παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2021, ποσού 46.568,67 ευρώ, απόδοση της και απαλλαγή των υπόλογων Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

14. Ανακαθορισμός ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 του ν. 1080/1980), για το έτος 2022.

 

15. Ανακαθορισμός ή μη του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών κτημάτων (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3033/1954), για το έτος 2022.

 

16. Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2022.

 

17. Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2022.

 

18. Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος χρήσης δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του ν. 547/1977), στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2022.

 

19. Ανακαθορισμός ή μη του τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων (παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010), για το έτος 2022.

 

20.    Ανακαθορισμός ή μη των τελών διαφήμισης (άρθρο 15 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2022.

 

21. Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980) επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2022.

 

22.    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάσιμου - υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων αγορών που διεξάγονται ενόψει θρησκευτικών εορτών και υπαίθριων αγορών σε πλατείες πάρκα κ.τ.λ, (ν. 4497/2017), για το έτος 2022.

 

23.    Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, για το έτος 2022.

 

24.    Ανακαθορισμός ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίου (άρθρο 3 του ν. 1080/1980) στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2022.

 

25.    Ανακαθορισμός ή μη των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα) (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στην Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2022.

 

26.    Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2022.

 

27.    Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

      

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 25 Νοεμβρίου 2021

     

 

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας