Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Επιστημονική μελέτη ποιοτικών και χημικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων δειγμάτων μελιού και πρόπολης του Μπούρινου (Βούρινου) και των τοπικών μελιών βελανιδιάς (Quercus sp) και σιδερόχορτου (Polygonum aviculare) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους» Προϋπολογισμού: 21.460,00€  (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών - Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών - Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα - Πλατανορευμα» Προϋπολογισμού: 650.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση Παράτασης Γ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
 8. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, για την υλοποίηση του έργου: «Πρόγραμμα Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Εκπαίδευση ενηλίκων πάνω στις βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BASIC LIFE SUPPORT)»
 9. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ - ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 11. Χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 12. Έγκριση του  Πρακτικού I του επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης (ΠΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με αριθμ. διακήρυξης 06/2021
 13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I αποσφράγισης  Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, και των όρων αυτού για την σχολική περίοδο 2021-2022» προϋπολογισμού 1.594.712,74 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)
 14. Έγκριση προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 15. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 16. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Κοζάνης
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης»
 19. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος»
 20. Ορισμός δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση της ΠΟΑμεΑ με Θέμα: «Υγεία, Διατροφή και Αθλητισμός για τα ΄Ατομα με Αναπηρία»
 24. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών η οποία αφορά το παραδοτέο 2.3.2.(Συμμετοχή στο 2ο συνέδριο Οινοτουρισμού), στα πλαίσια του έργου Wincome
 25. Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση επιπλέον μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
 26. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς)
 28. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 35.332,80€  για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΠ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για τα έτη 2021-2023

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας