Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις των με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) & εγκ. 59 με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 (ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 447 της πόλης της Κοζάνης και συγκεκριμένα τον χαρακτηρισμό ως «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ».

 

2.   Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 61 της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα τον αποχαρακτηρισμό τμήματος οδού το οποίο ρυμοτομεί κτίσματα.

 

3.    Έγκριση ή μη του 3ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

4.     Έγκριση ή μη του 4ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

5.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 31040/13.10.2020 αίτησης της κ. Ατματσίδου Δέσποινας του Κων/νου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 4.100,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής  του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

6.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 37425/03.12.2019 αίτησης του κ. Πουτογλίδη Χαραλάμπου του Ιωάννη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 9.000,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 395 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 

7.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 37418/03.12.2019 αίτησης του κ. Πουτογλίδη Αναστασίου του Ιωάννη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 8.500,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 529 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

8.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 37416/03.12.2019 αίτησης του κ. Πουτογλίδη Γεωργίου του Ιωάννη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 9.500,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 529 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

9.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 35819/25.11.2020 αίτησης του κ. Πουτογλίδη Ευθυμίου του Λεωνίδα, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 7.223,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 838 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση κτιρίων αποθήκευσης αγροτικών – γεωργικών προϊόντων.

 

10.  Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 7715/29.03.2021 & 16966/29.06.2021  αιτήσεων του κ. Σαριστόγλου Σάββα του Γαβριήλ, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 7.940,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 6 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος.

 

11.  Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 2854/09.02.2021 αίτησης της «PV PARK  M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 11.170,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

12.  Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 37338/10.12.2020 αίτησης της «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 183.421,03 τ.μ., εντός του με αριθμό 418Δ χερσολίβαδου, της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19 ΜWp.

 

 

13.  Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  25 Οκτωβρίου  2021

 

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας