Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγωνισμός για ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ERCIP» (EUROPEAN RIVER CORRIDOR IMPROVEMENT PLANS), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 108.536,60 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου με κωδικό 1011R4 - ERCIP (European River Corridor Improvement Plans) της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IVC και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Οι προτάσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική Γλώσσα στο Δημαρχείο Σερβίων -Βελβεντού Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια, στο γραφείο Προγραμματισμού (υπόψη κ. Πιτένη Θεόδωρου) έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία (ανεξαρτήτως της σφραγίδας ταχυδρομείου) δεν γίνονται δεκτές. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 108.536,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης. Πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, Πλ. Ελευθερίας, 50 500, Σέρβια, Τηλ: 2464350117

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας