Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κοζάνης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στο Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ τον Δεκέμβριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ
Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 32 πρόγραμμα

Ελληνική Γλώσσα Ι – Γενικός Πληθυσμός  (50 ώρες)

Πληροφορική VI: Δυναμικές εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού (25Ω). Προαπαιτούμενο το 32 και  33 πρόγραμμα

Ελληνική Γλώσσα ΙΙ - Γενικός Πληθυσμός (50 ώρες). Προαπαιτούμενο το 121 πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ - Γενικός Πληθυσμός (50 ώρες). Προαπαιτούμενο το 122 πρόγραμμα

Βασικοί Θεσμοί Ελληνικής Πολιτείας & Ευρωπαϊκής Ένωσης (50Ω)

Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (50 Ω)

Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)

Τοπική Ιστορία (25)

Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δημιουργική Σκέψη. Παραγωγή Καινοτόμων & Πρωτότυπων Ιδεών (25Ω)

Αγγλική Γλώσσα Ι (50 Ω)

Σωματική και Ψυχική Υγεία (25Ω)

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 100

Διατροφή (25 Ω)

Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 101

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας (100 Ω)

Αγγλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 101

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Γαλλική Γλώσσα Ι (50 Ω)

Ιστορία της Τέχνης (50 Ω)

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 102

Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 Ω)

Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 103

Ελληνική Μουσική (25 Ω)

Γαλλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 103

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός (25)

Γερμανική Γλώσσα Ι (50 Ω)

Φωτογραφία (25 Ω)

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 104

Μουσεία (25 Ω)

Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω).Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 105

Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 Ω)

Γερμανικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 105

Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες (50Ω)

Ιταλική Γλώσσα Ι (50 Ω)

Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας (25 Ω)

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 106

Κινηματογράφος (25 Ω)

Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 107Ιταλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 107

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25Ω)

Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις (50)

Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του (25 Ω)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 Ω)

Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα (25 Ω)

Μάρκετινγκ (25 Ω)

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη (25 Ω)

Χρηματοοικονομική – Λογιστική (50 Ω)

Βιώσιμη Ανάπτυξη (25 Ω)

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (25 Ω)

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (25 Ω)

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (125Ω)

Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων (25 Ω)

Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας (100 Ω)

Τουρισμός (50 Ω)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (25Ω)

Ταξίδι στη Γλώσσα Ι (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50 Ω)

Περιβάλλον - Οικολογία (25 Ω)

Ταξίδι στη Γλώσσα ΙΙ (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 133

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 Ω)

Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή (50 Ω)

Συμβουλευτική Κρατουμένων (50 Ω)

Μαθηματικά της Αγοράς (25 Ω)

Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο (50 ώρες)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εγώ, Εσύ, Εμείς Ι (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης) (50 ώρες)

Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (50 Ω)

Εγώ, Εσύ, Εμείς ΙΙ (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης) (50 ώρες). Προαπαιτούμενο το προγρ. 131

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 30 πρόγραμμα

Μέσα στις λέξεις Ι (Γλωσσική εκπαίδευση Αλλοδαπών στις Φυλακές) 50 Ω

Πληροφορική IV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 31 πρόγραμμα..

Μέσα στις λέξεις ΙΙ (Γλωσσική εκπαίδευση Αλλοδαπών στις Φυλακές) 50 Ω

"Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ( Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). "

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται  για την πόλη της Κοζάνης στο ΣΔΕ (στο δρόμο Αγίας Παρασκευής), για την Πτολεμαίδα στα ΚΕΕ (κτήριο Βούλγαρη) για τις άλλες πόλεις και χωριά στα κατά τόπους  ΚΕΠ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο  24630 55709.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΕ                Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΕ


ΛΙΟΥΡΗ ΑΛΙΚΗ                            ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                           ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας