Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου

Στα πλαίσια προετοιμασίας της εμποροπανήγυρης Δρεπάνου  η οποία θα διεξαχθεί από 03 έως 05 Ιουνίου 2023, ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη να το δηλώσουν  καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος θα προβεί στη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης, με βάση το ενδιαφέρον των εκθετών .

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν (έως δύο θέσεις).

β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

 

 γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα) 

 Σε περίπτωση ελλιπών  δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως   04/05/2023,  μόνο ηλεκτρονικά

 την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης open market (openmarket.mindev.gov.gr)  και εναλλακτικά στο e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr

 

Η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι αποδεκτή.

 

Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα ανακοινώσει τους εκθέτες που υπέβαλλαν αίτηση και γίνονται δεκτοί.

Κατόπιν με το πέρας των διαδικασιών χωροθέτησης και απόδοσης θέσης, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με την 327/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για τις καντίνες: 250  ευρώ

Για όλες τις λοιπές θέσεις προς  60 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Α, και 50 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Β.

 Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.                                                                  

.

 

 

                                                                            Ο Διευθυντής

 

                                                                        Μπιλιώνης Γεώργιος

                                                                        Αγρονόμος  & Τοπ Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

AΙΤΗΣΗ                                                             ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

                                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ    

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                 

                                                                                  

ΟΝΟΜΑ: …………………………….             Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά                   

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………             και παρακαλώ να μου χορηγήσετε θέση στο                

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………….…            χώρο της  εμποροπανήγυρης που θα γίνει στην Τ.Κ.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………           Δρεπάνου από  03/06/2023 έως 05/06/2023.

Α.Δ.Τ.: ………………………………..           Προϊόντα  : ………………

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………....             

Τ.Κ.: ………………………………….             

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                        Θέση :…..  ……..                                        ΟΙΚΙΑΣ: ……………………………...            

KINHTO …………………………….              (ΕΩΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ)

e-mail; ……………………………….

Α.Φ.Μ.: ………………………………           

Δ.Ο.Υ.: ………………………....

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ………………….             

 

 

                                                                                                  ΚΟΖΑΝΗ      /   /2023

 

                                                                                             Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

1)φωτοτυπία άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης

2)υπεύθυνη δήλωση

 

Λογαριασμοί Δήμου Κοζάνης

 

ΙΒΑΝ GR 5701722500005250014057891 ( Πειραιώς)

ΙΒΑΝ GR7301103770000037754074864 (Εθνική Τράπεζα)

ΙΒΑΝ GR1201408600860002002021672 ( ALPHA)

IBAN GR6002602390000760200030352 (EUROBANK)

IBAN GR7401608810000000084924911(ATTIKA)

 

 

                 

                ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                         (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

 

άρθρου 22 του. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

     Ο χώρος που θα καταλάβω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα και δεν θα μεταπωληθεί σε

 

κάποιον άλλο εκθέτη.

      Η θέση αυτή  αφορά αποκλειστικά και μόνο την εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί στη TK.ΔΡΕΠΑΝΟΥ

 

 από 03-6-2023  μέχρι  05-06-2023.

 

     Κατά την τοποθέτησή μου, δεν θα υπερβαίνω τις προβλεπόμενες διαγραμμίσεις που προβλέπει ο Δήμος και    θα είμαι εντός των ορίων που μου ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.

 

     Θα τοποθετήσω στον πάγκο μου σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.

 

Δεν έχω οφειλές στο Δήμο Κοζάνης

 

Θα τηρώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.

 

 

  

Ημερομηνία         /     / 2023     

 

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας