Συνεδρίασε η τεχνική επιτροπή για τα έργα στρατηγικής εμβέλειας .Από τεχνικής απόψεως έγινε αποδεκτό στην επιτροπή το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Ι.Π., prlogos.gr