Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

39η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 16.000,00€.
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα».
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : " ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ ",Π.Ε.Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,(χωρίς δημοσίευση διακήρυξης) και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Αδιάθετα Τμήματα).
 6. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού (αφισών, προσκλήσεων, banners κ.λ.π.) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην 18η Γιορτή Κρασιού, που θα πραγματοποιήσει στις 7 Οκτωβρίου 2018, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος Βοΐου.
 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών 2018.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE,που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross Border Co-operation Programme "GREECE - ALBANIA 2014- 2020», Προϋπολογισμού 2.730,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών,Π.Ε.Γρεβενών.
 9. Έγκριση  παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, Π.Ε. Γρεβενών.
 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εγκεφάλου αντλίας για τον ισοπεδωτή ΜΕ 80856, Π.Ε. Γρεβενών.
 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής αντλίας στον ισοπεδωτή ME 80856, Π.Ε. Γρεβενών.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ειδών και αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ έτους 2016 νια τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192).
 14. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης - Πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.
 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου.
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ.Παναγιώτη Κώττα.
 20. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (Προσωρινός Ανάδοχος) του έργου:" Αποκατάσταση φθορών - Σύνδεση αγροτικών δρόμων - Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας ".
 21. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018».
 22. Έγκριση πρακτικού No 19/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 5/156128/2291/29-8-2018 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018- 2019 Νομού Φλώρινας.
 23. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 25. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση - συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των και εκτυπωτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση φθορών του Οδικού Δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου».
 28. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ.Οδό(7) από διασταύρωση Ε.Ο.(3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε.Γρεβενών».
 29. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. - Κοζάνη - Λάρισα προς Αυλές - Ρύμνιο - Αιανή" στο ύψος του οικισμού Αυλών».
 30. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».
 31. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :" Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας ".
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 33. Έγκριση Τροποποίησης Στοχοθεσίας 2018.
 34. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 35. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 37. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το «Vespa club Kozani», στις εκδηλώσεις Octobervesp, που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.
 38. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018.
 39. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την «ΚΟΖΑΝΗ 2004», στο τουρνουά ποδοσφαίρου των τμημάτων υποδομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.
 40. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την επανέκδοση του Προσκυνηματικού Οδηγού του Ιερού Κοινοβίου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Μικρόκαστρου Σιατίστης.
 41. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή, λόγω διαφοράς ΦΠΑ, του έργου «Βελτίωση οδικών τμημάτων Ε.Ο.Κοζάνης-Σερβίων Β φάση» που είναι ενταγμένο στο Ε.Α.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τους τόκους του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας « Απεντόμωση -Μυοκτονία ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή- συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.
 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από φυσική καταστροφή, σύμφωνα με το μνημόνιο «Ξενοκράτης».
 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη εξόδων διατροφής των απομακρυσμένων αθλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς.
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Σημανδράκου Ευάγγελου.
 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 53. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της αίθουσας Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.
 54. Έγκριση ανάθεσης ή μη νια προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού νια τις ποδηλατοδρομίες που θα πραγματοποιήσει ο Φυσιολατρικός Ομιλος Κομνηνών «Οι φίλοι του βουνού» σε συνεργασία με το 1° Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, το Δημοτικό Σχολείο Πύργων και τις Τ.Κ. Μεσοβούνου και Πύργων.
 55. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια έντυπου υλικού, ειδών γραφείου και γραφικής ύλης και εκτύπωση- βιβλιοδεσια ενημερωτικού έντυπου για το τριήμερο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία», σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018.
 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών και Ελεγκτών ειδικών ελέγχων ADR-ATP έτους 2018 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Κοζάνης.
 57. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου για ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρο.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας