Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λευκάρων: γενική συνέλευση την Κυριακή 30/9/18

Ο Μορφωτικὀς Εκπολιτιστικὀς Σὐλλογος Λευκἀρων ῾Ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ῾῾ πραγματοποιεἰ γενικἠ συνἐλευση την Κυριακή 30 Σεπτεμβρἰου και ὠρα 5:00μμ, στην αἰθουσα της Eκκλησἰας.
Θἐματα προς συζἠτηση:
*Απολογισμὀς της χρονιἀς (οικονομικἀ στοιχεἰα-εκκρεμὀτητες)
*Διεξαγωγἠ εκλογὠν για την ανἀδειξη νεὀυ διοικητικοὐ συμβουλἰου (υποψηφιὀτητες, εκλογἠ

εφορευτικἠς επιτροπἠς)
*Καταστατικὀ Συλλὀγου (τροποποίηση)
*Πορεἰα Συλλὀγου (συζἠτηση, προτἀσεις, απὀψεις, ιδἐες, στὀχοι, παρατηρἠσεις)
*Ενημἐρωση ὀσον αφορἀ τις διενἐργειες και τις εξελἰξεις στην ανακατασκευἠ του παλιοὐ δημοτικοὐ σχολεἰου και ἐδρα του Συλλὀγου
*Επαναλειτουργἰα της τρἀπεζας αἰματος
*Εγγραφἠ νἐων μελὠν
Η παρουσἰα των μελὠν του Συλλὀγου στην γενικἠ συνἐλευση κρἰνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΣΗΜ: Η Γ. Σ. θα γίνει κανονικἀ με ὀσα απὀ τα μἐλη θα εἰναι παρὀν.
Με εκτἰμηση το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας