Μια ακόμα απευθείας ανάθεση δίπλα στις δεκάδες που αναρτούνται υποχρεωτικά στη Διαύγεια είναι και αυτή που υπέγραψε ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Φώτης Ζυγούρης με διαφημιστική της Κοζάνης για την καταγραφή των αγροτών και των κτηνοτρόφων του δήμου Σερβίων –Βελβεντού. 16.129 ευρώ λοιπόν δίνονται από τον τοπικό πόρο μέσα από το κονδύλι των 75.000 ευρώ γα τις δαπάνες λειτουργίας του εδαφολογικού εργαστηρίου Σερβίων σε διαφημιστική εταιρία, η οποία αναλαμβάνει τη δημιουργία μητρώου ως άλλο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου» η διαφημιστική αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη της καταγραφής των αγροτών και κτηνοτρόφων και ήδη έχει μόνιμο προσωπικό στην κοινωφελή για τις ανάγκες του έργου. Επίσης έχουν ήδη προσληφθεί 2 υπάλληλοι για το εδαφολογικό εργαστήρι και ένας γεωπόνος και προγραμματίζεται και οργάνωση συνεδρίου από την διαφημιστική. Εξάλλου κάπως πρέπει να δικαιολογηθεί και η καταγραφή των αγροτών-κτηνοτρόφων και η ανάθεση των 16.000 ευρώ.
Πραγματικά ευχάριστο να προχωράει το εδαφολογικό εργαστήρι, να είναι καλά ο τοπικός πόρος, αλλά μέσα στα οδυνηρά οικονομικά του δήμου τέτοιες αναθέσεις έχουν άλλη βαρύτητα. Για αυτό και αρέσκονται οι αυτοδιοικητικοί σε ανάλογες θέσεις, μιας και χειρίζονται χωρίς κανέναν έλεγχο ένα ολόκληρο ταμείο με την μάσκα της κοινωφέλειας.
Διαβάστε μέρος της απόφασης στη Διαύγεια:

«Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο «Καταγραφή – τεκµηρίωση αγροτών – κτηνοτρόφων του ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού», εκτιµώµενης αξίας 16.129,03 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο «Καταγραφή – τεκµηρίωση αγροτών – κτηνοτρόφων του ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού»
Γ. Αναθέτουµε την παροχή της υπηρεσίας «Καταγραφή – τεκµηρίωση αγροτών – κτηνοτρόφων του ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία µε την επωνυµία …………………….. – Κοζάνη, ΑΦΜ , ∆ΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ, έναντι του ποσού των 16.129,03 € χωρίς ΦΠΑ.
∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από δαπάνες του προγράµµατος ΕΑΠ 2012 – 2016 ∆υτ. Μακεδονίας, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.98.95.0000 µε τίτλο «∆απάνες για την λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου Σερβίων», ποσού 75.000,00 Ευρώ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό οικον. έτους 2018. Η συγκεκριµένη δαπάνη δεν υπερβαίνει το συνολικό όριο της απευθείας ανάθεσης.
Ι.Π.Πηγή: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ