Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/12/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγου θεομηνίας στην Τ. Κ. Περδίκκα Εορδαίας».
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π. Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη του από 09/11/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 6. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 8. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 12. Έγκριση α) της ακύρωσης της υπ. αριθμ. 7624/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 7Μ027ΛΨ-ΦΟΜ και β) της απευθείας ανάθεσης ποσού 843.20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2018.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς .
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών στα ΜΕ4977 και ΜΕ4976 μηχανήματα τον Τμήματος Μηχανημάτων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π .Ε. Φλώρινας.
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2641/17 απόφασης και νέα έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω του ορίων του Ν. 4412/2016, του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού 80.000 €.
 23. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2018 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2018, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και όσο αφορά τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2018.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (αλλαγή ταπετσαρίας) σε καναπέ του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών (275/80/R20) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.
 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών(235/75/R15) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.
 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2017-2018.
 30. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 35. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.000.000,00 €.
 36. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 1.173.000,00 €.
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 39. Παραίτηση από ένδικα μέσα λόγω αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.


   Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας