Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει ότι δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της άμβλυνσης των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή και του περιορισμού των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου.
Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά αγροτικά σχήματα όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ.
Επιλέξιμες επενδύσεις στη δράση 4.1.1 είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, δ) η αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και περίφραξη πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρων, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, ζ) η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και γενικές δαπάνες.
Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες είναι: α) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκα συστήματα, γεωθερμικές αντλίες και αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, β) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης και άλλες γενικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής

α) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 300.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις τις 500.000 ευρώ. Ενώ για στη δράση 4.1.3 στις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για τα συλλογικά σχήματα ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις μέχρι και το 1.000.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3. μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ.
O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στα 20.947.309 ευρώ εκ των οποίων τα 19.565.714 ευρώ αφορούν στη δράση 4.1.1 και 1.381.594 ευρώ στη δράση 4.1.3.
Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνονται ως εξής:
Δικαιούχος που κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης :
α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ή
β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία.
60%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών.
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές.
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
50%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές
40%
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Κοζάνης του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως και 2/4/2018.
Την αναλυτική Πρόσκληση των δράσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω:
*των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.minagric.gr  στο σύνδεσμο http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/5738-ya13158-281117
*της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης κ. Περιστέρη Σταματία στο τηλ. 2461351368 και κ. Κωνσταντινόπουλο Θεοφύλακτο στο τηλ. 2461351322 και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής κ. Γαρούφο Παναγιώτη στο τηλ. 2468022260.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας