Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου εργοληπτών (άρθρο 118 του ν.4412/2016)

Σέρβια, 31/03/2017  Α.Π.: 2961
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016,  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες έργων :
  • Οδοποιία
  • Οικοδομικά
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Γεωτρήσεις
  • Πράσινο
να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής σε πρώην νομαρχιακό μητρώο, στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού (υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών),  έως και τις 20/4/2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας