Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Ιανουαρίου  2016  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  6:00 μ. .μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 
1.    Αποδοχή ποσού  από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 της ΠΔΜ – και τρόπος εκτέλεσης  του έργου  Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαιδας
Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 
2.    Αποδοχή ποσού από ΠΔΜ – Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ- συντήρηση χώρων υγιεινής  αποκατάσταση φθορών και ελαιοχρωματισμού γηπέδου Πτολεμαίδας. »
Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 
3.    Αποδοχή ποσού για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού των Κέντρων ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ)
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
 
4.    Έγκριση υποβολής προτάσεων του Δήμου Εορδαίας στις προσκλήσεις 5 , 7, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού προγράμματος της ΠΔΜ  στον Α.Π 6 Επενδυτική προτεραιότητα 6.1 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
    Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
 
5.    Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016 –   – ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
 
6.    Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 
7.     Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 
8.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης
 
9.    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Αντιδημάρχου και ΔΣ  για συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 
10.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
       Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.
 
11. Εγκριση διενέργειας προμηθειών , υπηρεσιών – εργασιών που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2016.
      Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.
 
12. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών  λαϊκών αγορών.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.
 
13. Τροποποίηση άδειας υπαίθριου εμπορίου
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.
 
14. Άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα   
      υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.
 
15. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς που αφορά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015 για την υλοποίηση των  πράξεων  στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος  του ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.
 
16.   Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας.
   Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΠ Ανέστης Καραφουλίδης.
 
17.   Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων
   Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης
 
18.    Κοπή δένδρων
 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης.
 
 
 
                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ
 
                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας