Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Διαβούλευση για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο μέσω διαδικτυακού χώρου

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα ο άξονας Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας αποτελεί, για δεκαετίες, την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας. Η αξιοποίηση των τοπικά εξορυσσόμενων λιγνιτών συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας και συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενεργειακή της αυτοδυναμία.
Οι παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, σε συνδυασμό με τη μείωση των λιγνιτικών αποθεμάτων, επιβάλλουν τη χάραξη ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός βιώσιμου παραγωγικού και κοινωνικού συστήματος.  
Στο πλαίσιο του στόχου αυτού και με τη βούληση για διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής ως ενεργειακού κέντρου της χώρας τόσο κατά τη φάση της μετάβασης όσο και κατά την ίδια τη μεταλιγνιτική περίοδο, εκπονείται Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο σε αναδυόμενους όσο και σε  παραδοσιακούς τομείς και κλάδους της οικονομίας με την ταυτόχρονη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής και οικολογικής σταθερότητας της περιοχής για τις επόμενες γενιές.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης επιχειρεί, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, να αναδείξει την ανάγκη εφαρμογής μιας συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής, εστιασμένης σε κατευθύνσεις όπως:
·         η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής
·         η ενίσχυση και η διαφοροποίηση της επιχειρηματικότητας
·         η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και προβλέπει συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησής του σε συνδυασμό με την αναζήτηση των πηγών χρηματοδότησης των προβλεπομένων παρεμβάσεων.
Η ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον μέλλον της περιοχής ο σχεδιασμός κατά τη μεταβατική αυτή φάση της τοπικής οικονομίας, επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών  και των Φορέων στη διαβούλευση για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ένας απλός και ελκυστικός διαδικτυακός χώρος διαβούλευσης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (www.kozani.gr), της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (www.florina.gr) και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ (www.anko.gr).   
Έχοντας την πεποίθηση ότι η ελεύθερη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή εκπρόσωπο Φορέα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής να αποτυπώσουν τη δυναμική της τοπικής γνώσης συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση.  

Kοζάνη, 24/03/2015                                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας