Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα "Χρήστου Μανώλη"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου  από το Κληροδότημα  ‘'ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ''  στους αριστούχους  μαθητές-μαθήτριες,  που αποφοίτησαν  το Σχολικό έτος 2008-2009 από το Γυμνάσιο Αιανής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος  'ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ'' ,μετά  από την απόφαση του  αα  21/23-11-2009, που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (απ 122749/6105/15-12-2009) και την σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας (απ Φ208/5914/18-12-2009)
Προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου,  από Έσοδα του Κληροδοτήματος ‘'ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ‘  στους αριστούχους  μαθητές -μαθήτριες   ,  που αποφοίτησαν το  σχολικό έτος 2008-2009'  από το  Γυμνάσιο  Αιανής  με τους παρακάτω όρους :
  1. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να είναι καταγόμενοι από την Αιανή, δημότες και κάτοικοι Αιανής.
  2. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2008-2009 'από το Γυμνάσιο Αιανής , να έχουν βαθμό αποφοίτησης ‘'Άριστα'' και ‘'Λίαν Καλώς‘ και να έχουν εγγραφεί σε Λύκειο της πόλης Κοζάνης.
  3. Θα καταβάλλει το ύψος της αποζημίωσης εφάπαξ στις 30 Ιανουαρίου του 2010, ημέρα εκδήλωσης στη μνήμη του Ευεργέτη, μετά την τελική της έγκριση.
  4. Οι υποψήφιοι για την οικονομική ενίσχυση πρέπει να είναι άποροι μαθητές κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
  5. Όσοι από τους μαθητές μαθήτριες  ενδιαφέρονται, οφείλουν να υποβάλλουν και να  προσκομίσουν μέχρι την 08-01-2010 στην Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Χρήστου Μανώλη» τα παρακάτω δικαιολογητικά.Α. Αίτηση-(Δίδεται από τη Γραμματεία της Διαχ .Επιτροπής.) Β. Βεβαίωση του Γυμνασίου Αιανής στην οποία να φαίνεται ότι ο γενικός βαθμός αποφοίτησηςτου σχολικού έτους 2008-2009 ήταν 15 και ½  και πάνω (άριστα και λίαν καλώς)Γ. Πιστοποιητικό γεννήσεως και βεβαίωση μονίμου κατοικίας για τον ενδιαφερόμενο μαθητή.Δ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού  Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων  οικ. έτους 2009 Ε. Αντίγραφα Ε9 (Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων οικ. ετών 2005-2006-2007-2008-2009επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης ).
    6. Η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την τελική επιλογή των υποψηφίων θα τοιχοκολληθεί επί δεκαήμερο στο    Δημαρχείο Αιανής και στη συνέχεια θα υποβληθεί με όλα τα παραστατικά και τις τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
    Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Δήμαρχος Αιανής Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας