Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης – υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης και αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 15.831.292 ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης – υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού, με δικαιούχους το Δήμο Αμυνταίου, τη ΔΕΥΑ Βοΐου και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 01/11/2021.

Τα έργα  ύδρευσης – υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και Εθνικών Πόρων, μέσω της σχετικής Εκχώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν νέα ώριμα έργα ανάπτυξης ενίσχυσης υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό.

Τα έργα, μεταξύ των άλλων, μπορούν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

·         Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ),

·         Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού,

·         Νέοι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδους τους.

·         Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού.

·         Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, εργασίες αρχαιολογίας, συνδέσεις με δίκτυα.

 

Στόχο της Δράσης αποτελεί η συμβολή στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων δίνονται στις ιστοσελίδες, http://www.pepdym.gr,  http://www.ymeperaa.gr  και http://www.espa.gr.  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας