Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: Δράσεις προστασίας των υδάτων του Δήμου Σερβίων

Ο Δήμαρχος Σερβίων διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

  Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί ο Δήμος Σερβίων. Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0401 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

  Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας (εάν αυτά απαιτηθούν) σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε €  219.956,51 (χωρίς ΦΠΑ).

   Η μελέτη έχει ενταχθεί ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052174), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνική Συμμετοχή. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι 2020ΕΠ00510032.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

  Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

  Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.400,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τις 27/4/2021 στα γραφεία του Δήμου Σερβίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ιστοσελίδα διαγωνισμών μελετών www.promitheus.gov.gr (Ενότητα Δημοσίων Έργων)

  Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 12/5/2021 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 14/5/2021

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/5/2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μμ

Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Θεόδωρίδη Εμμανουήλ - Τηλέφωνο: 2464350132

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 180418

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φαντάζομαι ότι ο αριστος παντογνώστης θα δεχτεί την απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού και δεν θα τρέχει σε δικηγόρους της Θεσσαλονίκης για να βρει κάτι "περίεργο" ώστε να την ακυρώσει . Καιρός είναι αυτά που γίνονται με να μαθαίνονται κιόλας γιατί το προφίλ του ηθικου και νομιμου και δημοκράτη έχει σπάσει πολύ καιρό . Τα μυνήματα στα κινητά υπαρχουν

Ανώνυμος είπε...

Η Δημοτική αρχή συνεπής στις εξαγγελίες της, αξιοποιεί και προστατεύει όλο το υδάτινο δυναμικό της περιοχής μας. Με στοχευμενα πρόγραμματα δράσης, που ξεχωρίζουν και αποτελούν σύγχρονο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας...

Ανώνυμος είπε...

Αλληλούϊα!!!!

Ανώνυμος είπε...

πειτε τον καθηγητη να μασ ενημερωνει και για τις απευθειας αναθεσεις και οχι μονο για τους υποχρεωτικιούς διαγωνισμους. Τις αναθέσεις για τις οποιες καποτε κατηγορουσε τους παντες. Αρε καθηγητη φροντιστηριου..... γινονται απευθειας αναθεσεις? ναι γινεται

Ανώνυμος είπε...

Καλά ποιος τα συντάσσει τα δελτία τύπου ? Συγκεκριμένα: ‘’προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση’’ γιατί υπάρχει και κατανάλωση για ζώα? Επιπλέον: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα … το διαβάζουμε συνεχόμενα δύο φορές σε δύο παραγράφους, καλά δεν βλέπουνε τι γράφου? Πάλι αντιγραφή και επικόλληση κάνουνε?

Το Προφίλ μας