Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση κατόπιν άγονου διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού σε συνέχεια της υπ. αριθ. 32/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για τις ομάδες  της υπ. αριθ. 1609/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των ΚΗΦΗ του
ΝΠΔΔ του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού καθώς για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη και βάσει της σχετικής μελέτης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους την 4η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.6, αρ.79 παρ.5, αρ.100 παρ.4, και 221 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών.
  Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 12/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,. Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει προς τα αποφαινόμενα όργανα και έχοντας τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει με το άνοιγμα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών και θα συνεχιστεί με το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών κατά την κρίση της Επιτροπής.
 Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για την κάθε ομάδα που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό έντυπο προσφοράς. Η όλη διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
   Πληροφορίες παρέχονται από το δήμο, ενώ το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμο στο Δήμο ενώ οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στην ωε άνω απλοποιημένη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 18PROC002822853.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας