Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Περί έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος), καθώς και Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων, διαχειριστικής χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ,Δ «Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας - Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
2.      Υποβολή πρότασης για την πρόσληψη προσωπικού για τρία (3) έτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας / Κέντρα Κοινότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».
3.      Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου και 3ου τριμήνου 2016 του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού
4.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων –Βελβεντού .
5.      Διαγραφή ποσών από εξοφλημένες υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
6.      Αποδοχή προμηθειών και εργασιών Δήμου Σερβίων-Βελβεντού
7.      Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
8.      Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου.
9.      Παραχώρηση Σχολικής αίθουσας στην Τ.Κ Τρανοβάλτου.
10.  Παροχή συναίνεσης για την εγκατάσταση σταθμού βάσης της VODAFONE στην Τ.Κ Νεράιδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας