Από την μη ψήφιση του ισολογισμού στην καταψήφιση του προϋπολογισμού;
Απόδοση ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα του Δήμου Σερβίων Βελβεντού
Έγινε και αυτό παραμονή Χριστουγέννων στο Δήμο Σερβίων –Βελβεντού, δεν ψηφίστηκε ο ισολογισμός του Δήμου με τους “αποστάτες” να παραμένουν σταθεροί στην αντίδρασή τους παρότι υπάρχουν και αυτοί που επιστρέφουν πάλι στο μαντρί. Την Πέμπτη ο δήμος συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό και η κατάσταση είναι επί ξύλου κρεμάμενη.
Σε περίπτωση μη ψήφισης του προϋπολογισμού η κατά τόπο αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των αρ.232κ.επ. του ν.3582/2010 περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα. Αυτός αναφέρει ότι :

«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής, και αποτελείται από:
α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
γ. Όταν αφορά δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. …»
Δηλαδή με απλά λόγια οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο για τη ζημιά που προξένησαν από δόλο ή βαριά αμέλεια μη ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό με τις ευθύνες να κρίνονται ιδιαίτερα βαριές… Μάλλον δεν χωράνε άλλα παιχνίδια και έστω και λίγες μέρες πριν την Πρωτοχρονιά καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε πριν μπει ο δήμος σε επιτροπεία.
Ι.Π.
http://www.prlogos.gr