Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Συνεργασία μεταξύ δύο προγραμμάτων για την προστασία – ανάδειξη παραποτάμιων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των ομάδων έργων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων TRAP και ERCIP στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ στην οποία συμμετείχαν στελέχη  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού και της ΑΝΚΟ.
Τα δύο προγράμματα  υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του INTERREG IVC. Στη συνάντηση εξετάστηκε το πεδίο συνεργασίας τους προς όφελος των παραποτάμιων – παραλίμνιων περιοχών της περιοχής.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα δελτία τύπου, στόχος του TRAP είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ποταμών και παραποτάμιων περιοχών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της βελτίωσης των σχετικών πολιτικών και εργαλείων που εφαρμόζονται, ενώ του ERCIP είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών με σκοπό την προστασία και μελλοντική ανάπτυξη γεωγραφικά ευαίσθητων παραποτάμιων διαδρομών καθώς και η προώθηση της ανταλλαγής και βελτίωσης της τρέχουσας εμπειρίας σχετικά με την από κοινού παραγωγή Διαχειριστικών Σχεδίων Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών.
Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκαν πολλά κοινά στοιχεία ως προς τη στόχευσή τους αλλά και σημαντικές δυνατότητες συνέργιας και συμπληρωματικότητας, οι οποίες θα εξειδικευθούν κατά την πορεία υλοποίησής τους.
Η μεταφορά καλών πρακτικών από αντίστοιχες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διαχείριση, την προστασία και την ανάπτυξη παραποτάμιων περιοχών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δυναμικό επιφανειακών υδάτων της χώρας και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
Επιπλέον στοιχείο που ενισχύει τη σημαντικότητα των δύο αυτών έργων είναι το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα κατά τη φάση της διαβούλευσης να προταθούν λύσεις και πετυχημένες πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και οι οποίες στη συνέχεια να αποτελέσουν προτάσεις πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των νερών στην  Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των δύο έργων στις διευθύνσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας