Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων για ανασκαφικές εργασίες στην παραλίμνια περιοχή των Σερβίων

Παρατίθεται η προκήρυξη. Ολοκληρωμένη κατεβάστε την από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από εδώ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού ικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου του Π Ε Επείγουσες
ανασκαφικές εργασίες στην παραλίμνια περιοχή του Πολυφύτου Δ ήμου Σερβίων-Βελβεντού
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

«Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες στην παραλίμνια περιοχή του Πολυφύτου ήμου Σερβίων –
Βελβεντού, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» για 2 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2016

ΠΕ  Αρχαιολόγοι Τρεις (3) θέσεις
ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες έκα οκτώ (18) θέσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕ%Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας (από 05/10/2016 έως 11/10/2016) από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν
την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−
459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ή Α2 ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ή Β1 ΕΠΙΠΕ Ο: Για την Κατηγορία ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( .Ε.) μη
ιοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού.
Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕ Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ( .Ε.) ιοικητικού Προσωπικού.
ή Γ1 ΕΠΙΠΕ Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ιοικητικού Προσωπικού.
[Επιλέγονται τα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με τις κατηγορίες εκπαίδευσης]
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση)
[αν υπάρχουν θέσεις ΥΕ τότε προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)]
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙ%Ν ΚΑΤΗΓΟΡΙ%Ν ΠΕ-ΤΕ– Ε-ΥΕ
nς βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ- Ε-ΥΕ νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
- Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
ΟΑΤΑΠ.
- Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).
Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας,
μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης
γλώσσας.
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία, τότε
οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία,
τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή.
ΥΕ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. . 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με
εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με
συναφή εμπειρία.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙ%Ν
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε
συνδυασμό με το Π. . 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/28-12-2009, όπως
ισχύουν.
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης,
αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των
εκτελούμενων Έργων Μουσείων με επιστημονικό προσωπικό και με τεχνίτες, θα εφαρμοσθούν τα
κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται με
φθίνουσα σειρά μορίων, κατά ειδικότητα, σε δύο πίνακες (άνω των 6 μηνών - 60% και κάτω των 6
μηνών – 40%), με βάση τόσο την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
όσο και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού
εκτός των ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν
εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα
καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.
• Για την κατηγορία ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων,
θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την
προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά
με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο
σπουδών (π.χ. εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών
Πανόρμου Τήνου)
• Για όλες τις ειδικότητες ισχύει ότι:
- σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς
αυτή.
- σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με
αυτή.
• Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για κλάσμα
μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4049/2012
• Σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που δε χρηματοδοτούνται ή
επιδοτούνται από ιεθνείς Οργανισμούς οι συμβάσεις εργασίας απαγορεύεται να
υπερβαίνουν τα 5 έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.
• Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των 5 ετών δε λαμβάνεται υπόψη
οποιαδήποτε προϋφισταμένη έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012 απασχόληση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙ%Ν
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως
εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο
δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110.
β. ιδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.
γ. ιδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
διακόσιες (200) μονάδες.
ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό
(100) μονάδες.
στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση - 70 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες.
Καλή γνώση – 30 μονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι
αθροιστική.
Για τις ειδικότητες των ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τις οποίες προβλέπεται από τον Οργανισμό
του ΥΠΠΟΑ, ως τυπικό προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αποτελεί και βαθμολογούμενο
κριτήριο με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων.
ζ. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
η. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά
μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται
επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλέπονται για τον αντίστοιχο
πρώτο τίτλο.
Για την κατηγορία ΥΕ:

α. η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά
μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.
β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα
δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα
τέκνα.
γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθμολογείται με
πενήντα (50) μονάδες.
δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με τριακόσιες (300)
μονάδες.
ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθμολογείται ως εξής:
Για ηλικία έως 24 ετών – πενήντα (50) μονάδες.
Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
Για ηλικία άνω των 30 ετών – μηδέν (0) μονάδες.
ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους,
συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως
αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν
εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του
δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,]
δηλώνουν ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα
με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για
θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν
εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν
απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση:

1 σχόλιο:

  1. Γιατι οχι και ανηδικευτοι; τοσα ανεργοι νεοι ημαστε εδω

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

backlinks

Follow by Email

Το Προφίλ μας

Google

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου